Mirak­ler midt

Ef­ter det for­fær­de­li­ge jord­s­kælv i sid­ste uge i Ne­pal er lan­det i sorg. Der jub­les dog hver gang, det lyk­kes at fin­de over­le­ven­de

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

OVER­LE­VEN­DE

Ef­ter 144 ti­mer un­der ru­i­ner­ne af et sam­men­styr­tet ho­tel blev en svæk­ket 15årig dreng tors­dag red­det af red­nings­ar­bej­de­re i Ne­pals ho­ved­stad Kat­h­man­du.

For­ud var gå­et en seks ti­mers kamp for at red­de dren­gen Pe­ma La­mas liv, ef­ter at lo­ka­le myn­dig­he­der og et in­ter­na­tio­nalt red­nings­hold hav­de få­et lo­ka­li­se­ret ham i li­ve un­der ru­i­ner­ne af det tid­li­ge­re Hilt­on Gu­est­hou­se.

Si­den det kraf­ti­ge jord­s­kælv i lør­dags, der fo­re­lø­big me­nes at ha­ve ko­stet 5.500 men­ne­sker li­vet, hav­de han lig­get i klem­me mel­lem re­ster­ne af nog­le af ho­tel­lets syv sam­men­styr­te­de eta­ger. Ved et lyk­ke­træf blev red­nings­ar­bej­der­ne op­mærk­som­me på ly­de fra ham, da man egent­lig var i gang med at bjær­ge om­kom­ne ud fra ru­i­ner­ne.

Dren­gen hav­de

kun­net over­le­ve i de knap seks døgn, for­di han var kom­met til at lig­ge mel­lem to sam­men­styr­te­de be­ton­dæk, der kun blev holdt ad­skilt af forv­re­det ar­me­rings­jern.

’ Vil ri­si­ke­re alt’

» He­le red­nings­o­pe­ra­tio­nen er far­lig, hvor man er nødt til at op­ve­je ri­si­ko­en mod ge­vin­sten. Og hvis man kan red­de et men­ne­ske­liv, vil vi næ­sten ri­si­ke­re alt, « lød det un­der­vejs i red­nings­ar­bej­det fra le­de­ren af den ame­ri­kan­ske del af red­nings­hol­det, An­drew Ol­ve­ra, iføl­ge en­gel­ske Daily Mail.

Da red­nings­ar­bej­der­ne omsi­der kun­ne træk­ke den 15- åri­ge Pe­ma La­ma ud i det fri på en bå­re, mis­se­de han med øj­ne­ne mod det uvan­te lys og fik straks lagt et drop i den ene arm, li­ge­som hans hals blev be­skyt­tet med en nak­ke­kra­ve. Imens jub­le­de bå­de red­nings­ar­bej­der­ne og til­sku­e­re på ste­det over den vel­lyk­ke­de red­nings­ak­tion.

Fle­re mirak­ler

Midt i de utal­li­ge død­stra­ge­di­er og de ti­tu­sind­vis af hjem­lø­se er der og­så duk­ket en- kel­te an­dre sol­strå­le­hi­sto­ri­er op i Ne­pal. Ek­sem­pel­vis om den 27- åri­ge Ris­hi Kha­nal, der blev red­det ef­ter at ha­ve lig­get fan­get i ru­i­ner­ne fra et an­det ho­tel i Kat­h­man­du. Han hav­de net­op spist frokost, da jord­s­kæl­vet ind­traf og smadre­de ho­tel­let, så hans ene fod kom uhjæl­pe­ligt i klem­me un­der sam­men­styr­te­de mur­brok­ker. Han lå ef­ter­føl­gen­de fan­get i 82 ti­mer blandt om­kom­ne of­re og måt­te ha­ve am­pu­te­ret sit ene ben i for­bin­del­se med red­nin­gen.

En tred­je over­le­ven­de, der blev red­det ef­ter at ha­ve væ­ret fan­get i næ­sten et døgn, var en kun fi­re må­ne­der gam­mel, til­stø­vet ba­by, der ons­dag blev red­det i ru­i­ner­ne fra fa­mi­li­ens sam­men­styr­te­de hjem, ef­ter at red­nings­ar­bej­de­re hav­de hørt hans sva­ge gråd. For­æl­dre­nes skæb­ne er uvis.

Det an­slås, at jord­s­kæl­vet vil på­vir­ke ot­te mil­li­o­ner men­ne­skers dag­lig­dag, hvoraf mindst to mil­li­o­ner skøn­nes at kom­me til at mang­le tel­te, vand, mad og me­di­cin i lø­bet af de kom­men­de tre må­ne­der.

Pe­ma La­ma, 15, der på miraku­løs vis over­le­ve­de jord­s­kæl­vet i Ne­pal, fik drop med det sam­me, han blev red­det ud af ru­i­ner­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.