Andt vi n - igen ’’

BT - - NYHEDER - Ghi­ta Nør­by

Men da Svenn så spurg­te, kun­ne jeg ik­ke si­ge nej, « si­ger Ghi­ta Nør­by, der for­tæl­ler, at de ef­ter det før­ste mø­de tog på en we­e­kend sam­men i et hus i Sve­ri­ge.

Den we­e­kend lag­de fun­da­men­tet for et nyt for­hold, der ik­ke skul­le fo­re­gå ad ’ de sam­me ned­tram­pe­de sti­er’, som Ghi­ta Nør­by ud­tryk­ker det.

» Det er bed­re i dag end før, helt klart, « si­ger par­ret i DR2’ s lør­dagste­ma.

» Vi er sam­men på en fa­con, der gi­ver sig selv på en helt an­den må­de, og vi er me­re op­mærk­som­me på hin­an­den, « si­ger Svenn Skip­per, der ik­ke bor sam­men med Ghi­ta Nør­by i dag.

Par­ret bor og le­ver hver for sig, men har fun­det frem til den ord­ning, at de gør ting sam­men og be­sø­ger hin­an­den, når de har lyst og over­skud. Og al­tid kan si­ge nej, uden at den an­den bli­ver sur el­ler ked af det.

» Der er en stor skøn­hed i at pak­ke min lil­le kuf­fert og be­sø­ge min go­de ven og kæ­re­ste, Svenn. Må­ske bli­ver jeg nat­ten over, el­ler må­ske kø­rer jeg hjem igen for mig selv, « si­ger Ghi­ta Nør­by:

» Hvis vi træn­ger til det der en­rum, så kan vi gø­re det, uden at den an­den bli­ver sur el­ler un­der­lig. Og det fi­ne er, at så op­står der in­di­mel­lem den der sto­re ting, der hed­der længsel. At man læn­ges ef­ter hin­an­den. Vi går ik­ke og gni­der op ad hin­an­den, så der op­står gnid­nin­ger, som of­te gør, at nog­le men­ne­sker får det dår­ligt med hin­an­den, « for­tæl­ler Ghi­ta Nør­by, der og­så af­slø­rer, at selv­om par­ret le­ver i et fri­e­re for­hold, er de ik­ke fri for æg­te­ska­bets bag­si­der:

» Vi kan da godt skæn­des og bli­ve ga­le på hin­an­den. Og så kan den ene ta­ge hjem el­ler ud, el­ler hvad man nu har brug for. Men så rin­ger vi ba­re sam­men da­gen ef­ter, og bli­ver eni­ge om, at vi skal nok ses i over­mor­gen. «

Der er en stor skøn­hed i at pak­ke min lil­le kuf­fert og be­sø­ge min go­de ven og kæ­re­ste, Svenn. Må­ske bli­ver jeg nat­ten over, el­ler må­ske kø­rer jeg hjem igen for mig selv

I DR 2’ s t emalør­dag ’ Hur­ra for k ri­ser i p ar­for­hol­det’ med­vir­ker f or­u­den Sk ip­per og Nør­by en r æk­ke par og en­kelt­per­so­ner, der a lle har for­skel­li­ge t il­gan­ge t il p ar­for­hold, kri­ser og kær­lig­hed. Pro­gram­met er til­ret­telagt af An­ni Pa­pe og kan ses lør­dag d. 2. maj 20.00- 21.30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.