Gør ma­den til din GU­I­DE

Den ret­te kost er af­gø­ren­de for, at din træ­ning har ef­fekt

BT - - SUNDHED - Dort­he Brø­ker Kristensen plus@ bt. dk

ER­NÆ­RING

Vil du ha­ve stør­re mus­k­ler, kun­ne lø­be læn­ge­re el­ler gen­nem­fø­re en dob­belt­ti­me på spin­ning­cyk­len, skal du tæn­ke over, hvad du spi­ser. Din yde­ev­ne, ud­vik­ling og der­med ef­fek­ten af din træ­ning hæn­ger nem­lig i høj grad sam­men med, hvad du put­ter i mun­den.

Iføl­ge er­næ­rings­eks­pert Martin Kreutzer, der rå­d­gi­ver sport­s­folk, kan ma­den li­ge­frem spæn­de ben for din form.

Det er ube­ha­ge­ligt at træ­ne på fyldt ma­ve, og spi­ser du for tæt på dit træ­nings­pas, ri­si­ke­rer du, at ma­ve­tarm­sy­ste­met bli­ver ge­ne­ret af må­l­ti­det, og at du får kval­me og løs ma­ve og bli­ver tvun­get til at sæt­te far­ten ned – og der­med op­når du ik­ke den ful­de ef­fekt af den tid, du bru­ger på din træ­ning. Det gæl­der alt­så om at ti­me di­ne må­l­ti­der, men og­så om at spi­se mad, der gi­ver saft og kraft og får dig til at ram­me træ­nin­gen med størst mu­ligt over­skud. bræn­der du fedt og kul­hy­dra­ter og træk­ker på krop­pens res­sour­cer, der dryp­per ind i sy­ste­met i takt med, at du får brug for det, « for­kla­rer han.

For langt de fle­ste, der for ek­sem­pel lø­ber et par gan­ge om ugen, er tre dag­li­ge sun­de og af­ba­lan­ce­re­de må­l­ti­der og even­tu­elt nog­le små, sun­de mel­lem­må­l­ti­der plus til­stræk­ke­ligt med væ­ske nok til at få det mak­si­ma­le ud af træ­nin­gen.

Tank op et par ti­mer før

» De­ci­de­ret sport­ser­næ­ring bli­ver først re­le­vant, når der er ta­le om sport­s­u­dø­ve­re på et højt ni­veau. Der er ik­ke evi­dens for, at ener­gi­drik­ke gør no­gen for­skel, og du kan sag­tens træ­ne uden. Til gen­gæld vi­ser fle­re stu­di­er, at du er godt dæk­ket ind og får fuldt ud­byt­te af din træ­ning, hvis du har sør­get for at spi­se se­ne­st to ti­mer før, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

Og net­op ti­m­ing er et ko­de­ord, og det sam­me er mæng­de og sam­men­sæt­ning.

» At få tan­ket op et par ti­mer før gi­ver god ener­gi til dit træ­nings­pas, men forsk­ning do­ku­men­te­rer, at det og­så er vig­tigt at spi­se et må­l­tid, når du har træ­net. Du smadrer dig selv Drøm­mer du om at lø­be læn­ge­re el­ler at kun­ne løf­te fem ki­lo me­re, ta­be dig el­ler ba­re ge­ne­relt kom­me i bed­re form, kan den ret­te kost i for­hold til træ­nin­gen hjæl­pe dig på vej mod må­let. Din yde­ev­ne hæn­ger i høj grad sam­men med, hvad du spi­ser, og du kan ti­me di­ne må­l­ti­der, så dit ener­gi­ni­veau er helt i top, når du står i fit­nes­scen­tret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.