’’

BT - - SUNDHED - Martin Kreutzer, er­næ­rings­eks­pert

Du har brug for no­get, der re­pa­re­rer mus­k­ler­ne, og ma­den hjæl­per re­sti­tu­tio­nen på vej

Ko­sten kan nem­lig væ­re din bed­ste træ­nings­kam­me­rat.

» At træ­ne er en stor be­last­ning for krop­pen, og uden den ret­te kost, er det svæ­re­re at præ­ste­re. Du bli­ver hur­ti­ge­re træt, og du ri­si­ke­rer, at din form stag­ne­rer el­ler li­ge­frem dyk­ker. Li­ge­som ener­gi­en un­der træ­nin­gen sim­pelt­hen bli­ver for svin­gen­de, hvis du ik­ke spi­ser rig­tigt, « si­ger Martin Kreutzer.

Fyld de­po­ter­ne op

Ko­sten be­ty­der alt­så rig­tig me­get for, om du får det op­ti­ma­le ud af din træ­ning – og­så på læn­ge­re sigt.

Og at spi­se rig­tigt er iføl­ge er­næ­rings­eks­pert og fored­rags­hol­der Uma­hro Ca­do­gan ik­ke lig med al­skens avan­ce­re­de sha­kes og pro­te­in­ba­rer.

» Det af­gø­ren­de er at få de­po­ter­ne fyldt godt op med no­get or­dent­lig mad, så blod­suk­ker og ener­gi­ni­veau bli­ver sta­bilt. Un­der træ­nin­gen for- i et træ­nings­pas, men du kan i høj grad selv væ­re med til at un­der­støt­te he­lin­gen. Du har sim­pelt­hen brug for no­get, der re­pa­re­rer mus­k­ler­ne, og ma­den hjæl­per re­sti­tu­tio­nen på vej. Kom­mer du hjem fra træ­ning klok­ken 17, og skal du først spi­se af­tens­mad klok­ken 19, har du brug for et lil­le re­sti­tu­tions­må­l­tid, « si­ger Martin Kreutzer.

Den må­l­ba­re in­f­lam­ma­tion, der kan væ­re i krop­pen fle­re da­ge ef­ter en lø­be­tur, og som i vær­ste fald kan ud­vik­le sig til en over­be­last­nings­ska­de, kan du iføl­ge Martin Kreutzer dæm­pe ved at væ­re op­mærk­som på at spi­se an­ti­in­f­lam­ma­to­risk ef­ter træ­ning. Det kan du gø­re ved at spi­se fed fisk, for ek­sem­pel ma­k­rel i to­mat.

» Min er­fa­ring er, at ska­des­ri­si­ko­en bli­ver unø­digt høj, hvis du ik­ke er til­stræk­ke­ligt op­mærk­som på at spi­se rig­tigt, « si­ger Martin Kreutzer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.