Stjer­ner der sæl­ger

BT - - NYHEDER - Sa­rah- Iben Alm­b­jerg Ra­dio24­syv

DANSK FILM

Ken­der du fø­lel­sen af at se de sam­me sku­e­spil­le­re igen og igen? Så er du for­ment­lig ik­ke ale­ne. Det er nem­lig i høj grad de sam­me sku­e­spil­le­re, der to­ner frem i de dan­ske film, vi­ser en op­tæl­ling, Ra­dio24­syv har la­vet.

Lan­dets 11 mest po­pu­læ­re sku­e­spil­le­re be­sæt­ter så­le­des hver tred­je ho­ved­rol­le i al­le dan­ske spil­le­film for voks­ne fra 2012 til 2015.

» Bran­chen er præ­get af fan­ta­si­løs­hed. Sam­ti­dig er det nem­me­re at få film­støt­te, hvis man har en kendt sku­e­spil­ler på rol­le­li­sten, « si­ger film­ma­ga­si­net Ek­kos che­fre­dak­tør Claus Christensen til Ra­dio24­syv.

Og­så sku­e­spil­ler Hen­rik Birch, der vandt en Bo­dil for sin rol­le i ’ Klump­fi­sken’, un­drer sig over, at det er de sam­me sku­e­spil­le­re, der går igen.

» Sku­e­spil­le­re bli­ver bed­re af at få øvel­se. Det kan nemt bli­ve en ond cir­kel, hvor de, der får rol­ler­ne, bli­ver bed­re, mens de, der står uden­for, har svært ved at kom­me ind og få den er­fa­ring, der gør dem bed­re, « si­ger han til Ra­dio24­syv.

De mest brug­te dan­ske sku­e­spil­le­re er Ni­ko­laj Lie Kaas og Pi­lou As­bæk, der har haft fem ho­ved­rol­ler si­den 2012, frem­går det af Ra­dio24­syvs op­tæl­ling. Blandt sku­e­spil­le­rin­der­ne er det Bo­dil Jør­gen­sen, Tri­ne Dyr­holm og Da­ni­ca Curcic, der do­mi­ne­rer med tre ho­ved­rol­ler hver og til­sam­men syv yder­li­ge­re rol­ler.

Ud­tryk for suc­ces

Det er ik­ke kun Ek­kos che­fre­dak­tør Claus Christensen, der me­ner, at pro­ble­met ud­sprin­ger af film­støt­ten. Og­så fil­ma­gent An­ne Lind­berg på­pe­ger pro­ble­met:

» Det er et fak­tum, at der skal væ­re kend­te nav­ne på pa­pi­ret, før det ud­lø­ser støt­te fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, « si­ger agen­ten, der gen­nem ni år har re­præ­sen­te­ret en hånd­fuld af de mest kend­te sku­e­spil­le­re, til Ra­dio24­syv.

Hun un­der­stre­ger, at hun godt kan for­stå, hvis DFI tæn­ker sik­kert, ’ for man er me­re DE PO­PU­LÆ­RE

Lie Kaas As­bæk W. Bert­hel­sen Bro Mal­ling Jør­gen­sen Curcic

Spang Mik­kel­sen

Kopernikus Dyr­holm

Ni­ko­laj Pi­lou Anders Ni­co­las Sø­ren Bo­dil Da­ni­ca Jo­na­tan Mads Ni­co­laj Tri­ne

sik­ker på, at der kom­mer folk i bi­o­gra­fen, hvis de ken­der de med­vir­ken­de sku­e­spil­le­re’.

Di­rek­tør for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut Hen­rik Bo Nielsen in­drøm­mer, at man of­te ser de sam­me an­sig­ter i dansk film, men han me­ner, at det er uund­gå­e­ligt.

» In­den for de se­ne­ste år er vi be­gyndt at la­ve me­get me­re tv- dra­ma­tik, og der­for vil det op­le­ves som om, at man mø­der de sam­me an­sig­ter igen og igen. Men det vi­ser jo ba­re, at dan­sker­ne sæt­ter stor pris på dan­ske film og dan­ske tv­se­ri­er, « si­ger Hen­rik Bo Nielsen til Ra­dio24­syv.

Ra­dio24­syvs un­der­sø­gel­se byg­ger oven­på en til­sva­ren­de ana­ly­se, der blev la­vet af Ek­ko i 2013. Den­gang sad 12 sku­e­spil­le­re på 40 pro­cent af al­le rol­ler. At pro­ble­met ik­ke har æn­dret sig syn­der­ligt, er kun med til at be­kræf­te Hen­rik Bo Nielsen i, at sku­e­spil­ler­gen­brug er et vil­kår for et lil­le sprog­om­rå­de.

» Det er et af vil­kå­re­ne ved at bo i et for­holds­vis lil­le land, og det er en del af ud­for­drin­gen, når halv­de­len af de film, der la­ves, og­så skal sæl­ge bil­let­ter. Hvis en film skal ud at nå 300.000 el­ler 400.000 men­ne­sker og hi­ve et bud­get ud på 35 mil­li­o­ner hjem, så kan man ik­ke for­tæn­ke film­pro­du­cen­ter­ne i at tæn­ke i kend­te an­sig­ter, « si­ger Hen­rik Bo Nielsen til Ra­dio24­syv.

’ Mænd og høns’ har fle­re af lan­dets mest po­pu­læ­re sku­e­spil­le­re på rol­le­li­sten. Ni­co­las Bro ( før­ste fra ven­stre), Mads Mik­kel­sen ( tred­je fra ven­stre), Sø­ren Mal­ling ( an­den fra høj­re) og Ni­ko­laj Lie Kaas ( før­ste fra høj­re) er al­le fi­re blandt lan­dets 11 mest brug­te sku­e­spil­le­re. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.