Går glip af 700.000 kr.

Magnus dø­de af kræft. Nu får den knu­ste fa­mi­lie ik­ke de ind­sam­le­de pen­ge

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

TAB­TE KAM­PEN

Det er knap to må­ne­der si­den, at den ot­te- åri­ge dreng Magnus, hvis hi­sto­rie nå­e­de ud i stu­er­ne i de fle­ste dan­ske hjem, tab­te kam­pen til kræft.

Nu må den knu­ste fa­mi­lie ta­ge imod end­nu et hjer­teskæ­ren­de slag midt i sor­gen over at ha­ve mi­stet de­res søn.

Un­der Magnus’ kræft­syg­dom blev der på­be­gyndt en lands­dæk­ken­de ind­sam­ling, der hav­de til for­mål at dæk­ke de om­kost­nin­ger, som fa­mi­li­en hav­de til de dy­re kræft­be­hand­lin­ger, og til at for­sø­de fa­mi­li­ens liv i den svæ­re tid.

Dan­sker­ne do­ne­re­de over halvan­den mil­li­on kro­ner til fa­mi­li­en, men nu har Ind­sam­lingsnæv­net be­stemt, at de ca. 700.000 kro­ner, der er til­ba­ge ef­ter be­hand­lin­gen af Magnus, ik­ke må ud­be­ta­les til Magnus’ hårdt ram­te for­æl­dre.

» De har det sim­pelt­hen så dår­ligt, « si­ger In­ger Braae, der er far­mor til Magnus og har væ­ret med til ind­sam­lin­gen.

Hen­des stem­me knæk­ker over, og tå­rer­ne er ik­ke til at hol­de til­ba­ge, når det hand­ler om, hvor­dan hun og re­sten af fa­mi­li­en har det i dag oven på be­slut­nin­gen.

» Jeg ved slet ik­ke, hvad jeg skal si­ge. Det er et hårdt slag for Julie og Jep­pe ( for­æl­dre­ne, red.), og jeg har det hel­ler ik­ke godt, som du godt kan hø­re, « si­ger Magnus’ far­mor.

Fe­rie og psy­ko­log­hjælp

Magnus fik kon­sta­te­ret en kræfts­vulst i hjer­nen ved ju­le­tid sid­ste år. Det dan­ske sy­ge­hus­væ­sen kun­ne kun til­by­de livs­for­læn­gen­de be­hand­ling - ik­ke ku­re­ren­de - og der­for be­slut­te­de fa­mi­li­en at sø­ge hjælp i ud­lan­det.

Ind­sam­lin­gen ’ Figh­ting for Magnus’ blev op­ret­tet på Fa­ce­book og meldt til Ind­sam­lingsnæv­net med et of­fi­ci­elt ind­sam­lings­for­mål. Og det er net­op det, der nu er tvi­sten.

I før­ste linje af for­må­let skri­ver ’ Figh­ting for Magnus’, at ’ mid­ler­ne skal an­ven­des til for­del for ot­te- åri­ge Magnus Andersen Eid, som er ramt af hjer­ne­kræft’. Nu er Magnus død, og der­med kan de mid­ler, der er til­ba­ge, ik­ke an­ven­des til det for­mål, me­ner næv­net.

In­ger Braae og re­sten af fore­nin­gen hav­de selv skre­vet til næv­net i håb om at få lov til at bru­ge pen­ge­ne til dæk­ning af for­æl­dre­nes tab­te ar­bejds­fortje­ne­ste ef­ter Magnus’ død, fe­rie for fa­mi­li­en og dæk­ning af psy­ko­log­hjælp. Men det blev alt­så af­vist, uden mu­lig­hed for at an­ke dom­men.

’ Ind­sam­lingsnæv­net har stor for­stå­el­se for fa­mi­li­ens si­tu­a­tion. Næv­net fin- der imid­ler­tid ik­ke, at de tre oven­nævn­te for­mål er om­fat­tet af for­må­let med ind­sam­lin­gen,’ ly­der det i en skrift­lig af­vis­ning fra Ind­sam­lingsnæv­net.

Dis­pen­sa­tion af­vist

» De me­ner, at for­må­let kun gæl­der be­hand­lin­gen af Magnus. Og det er jo dy­best set rig­tigt nok. Vi glem­te at tæn­ke på, at hvis Magnus dø­de, så var det ba­re slut. Vi hav­de ik­ke tur­det tæn­ke den tan­ke, at han skul­le dø, så det er hårdt, vir­ke­lig hårdt, at vi står i den­ne her si­tu­a­tion, « si­ger In­ger Braae.

Ind­sam­lingsnæv­net har mu­lig­hed for at gi­ve dis­pen­sa­tion, men det bli­ver og­så af­vist i den af­vis­ning, som In­ger Braae har mod­ta­get, med hen­vis­ning til, at det i så fald vil væ­re at sny­de de folk, der har do­ne­ret til ind­sam­lin­gen.

Fa­mi­li­en er i dag fort­sat hårdt ramt ef­ter ta­bet af de­res søn. Sær­ligt Magnus’ far Jep­pe li­der og står for­an en or­lov på ad­skil­li­ge må­ne­der, hvor han ik­ke vil få løn. Der­u­d­over har for­æl­dre­ne fort­sat brug for in­ten­siv psy­ko­log­hjælp.

Men fa­mi­li­en får alt­så ik­ke del i de 700.000 kro­ner, der er til­ba­ge i fon­den. De skal i ste­det gå til forsk­ning i kræft, som og­så var nævnt som et for­mål med ind­sam­lin­gen.

» Vi vil jo ger­ne gi­ve til forsk­ning i kræft - det er et rig­tig godt for­mål. Det har al­drig væ­ret me­nin­gen, at fa­mi­li­en skul­le ha­ve det he­le, men li­ge nu og her, hvor de har det så svært, er det helt for­fær­de­ligt, at vi ik­ke kan ud­be­ta­le no­get til dem, « si­ger In­ger Braae.

Magnus dø­de af kræft den 5. marts på et ho­spi­tal i Ma­la­ga i Spa­ni­en, hvor han skul­le i gang med den liv­red­den­de be­hand­ling. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.