Kul­tur Be­ta­ler selv for ge

Kunst­fond vil­le ik­ke hjæl­pe - nu er Dan­ny Thykærs en­mand­spro­jekt ble­vet en ver­dens­suc­ces

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

GEN­NEM­BRUD

I sin før­ste spil­le­film som in­struk­tør ’ Ba­ck­gam­mon’ sid­der dan­ske Dan­ny Thykær, der og­så spil­ler ho­ved­rol­len, stil­le på en bænk i Lin­de­vangs­par­ken på Fre­de­riks­berg. Men over sto­re de­le af ver­den har fil­men med­ført an­der­le­des vil­de bøl­ger af be­gej­string.

Så­le­des har an­mel­de­re ved sto­re film­festi­va­ler i bl. a. Ca­li­for­ni­en, Il­li­nois, New York og Iowa sam­men­lig­net Dan­ny Thykærs stil med in­gen rin­ge­re end Ing­mar Berg­mans - ét af dan­ske­rens sto­re for­bil­le­der. Og på min­dre end et år har Thykær og kom­pag­ni vun­det 15 in­ter­na­tio­na­le film­pri­ser for hans in­struk­tør­de­but.

In­gen stats­støt­te

’ Ba­ck­gam­mon’ er oven i kø­bet ble­vet til uden en ene­ste øre i stats­støt­te. Fil­men blev op­ta­get i lø­bet af en ef­ter­års­fe­rie. Og sam­men med si­ne med­pro­du­ce­re Ken­neth Skoubøl­ling og Frans Lin­dell sør­ge­de Dan­ny Thykær selv for de 140.000 kro­ner, som fil­men ko­ste­de at ind­spil­le.

» Ja, det kræ­ve­de en mas­se goodwill og ab­so­lut in­gen hø­je løn­krav fra vo­res sku­e­spil­le­re og tek­ni­ke­re. Des- uden blev alt plan­lagt ned til den al­ler­mind­ste de­tal­je. Der var nem­lig igen tid at spil­de. Og der­for er det ek­stra fan­ta­stisk, at mod­ta­gel­sen nu har væ­ret så over­væl­den­de, « si­ger Dan­ny Thykær til BT.

Ind­til vi­de­re er der in­gen pla­ner om en al­min­de­lig dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re. Men ’ Ba­ck­gam­mon’ blev vist på den net­op over­stå­e­de kø­ben­havn­ske film­festi­val CPH Pix, hvor samt­li­ge tre fore­vis­nin­ger var ud­solgt på re­kord­tid. Og snart duk­ker fil­men må­ske op ved en se­rie af spe­ci­al­fore­vis­nin­ger i Val­by Bio. Og Dan­ny Thykær er fore­be­redt på at ar­bej­de hårdt og læn­ge for det værk, det har ta­get ham tre år at re­a­li­se­re.

Og ind­sat­sen har al­le­re­de gi­vet po­te. Så­le­des har den 37- åri­ge sku­e­spil­ler og in­struk­tør net­op af­lagt prø­ve på en ny dansk tv- se­rie. Fle­re kend­te pro­du­cen­ter har væ­ret i te­le­fo­nen for at ar­ran­ge­re mø­der. Og li­ge nu er han i gang med he­le to te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger ’ A Chorus Li­ne’ og ’ Car­rie’.

Men det er ik­ke ba­re frem­ti­dig jobsik­ker­hed, der har dre­vet pro­jek­tet.

» Som sku­e­spil­ler for­tæl­ler man an­dres hi­sto­ri­er. Og jeg føl­te og­så, at jeg selv hav­de no­get på hjer­te, « si­ger Dan­ny. Og det er be­stemt ik­ke de let­te em­ner, der do­mi­ne­rer ’ Ba­ck­gam­mon’.

Smertefuld en­som­hed

Så­le­des hand­ler fil­men om den smer­te­fuldt en­som­me Erik, der de­ler sin hver­dag imel­lem et le­jet kæl­der­væ­rel­se, hvor­fra han snart bli­ver smidt på ga­den, og en lil­le klap­stol i Lin­de­vangs­par­ken, hvor han tje­ner hån­dø­rer ved at ud­for­dre for­bi­pas­se­ren­de til en om­gang Ba­ck­gam­mon.

En dag mø­der Erik den tiåri­ge pi­ge Ma­ja. Og fra dét punkt i fil­men bli­ver al­ting for­an­dret. Uden at rø­be for me­get hand­ler ’ Ba­ck­gam­mon’ bl. a. om pæ­do­fi­li, mis­brug og svigt. Men der er og­så plads til fø­lel­ses­mæs­sig mod­vægt som kær­lig­hed, loy­a­li­tet og respekt. Og re­sul­ta­tet er en af­dæm­pet, føl­som og dra­gen­de film, der fortje­ner sit pu­bli­kum.

Dan­ny Thykær og So­fia Le­ver som Erik og Ma­ja i fil­men ’ Ba­ck­gam­mon’.

Fo­to: Lars Juul Haus­childt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.