Gen­nemtænkt Sa­ga- kon­cert for ken­de­re

BT - - KULTUR -

KON­CERT

Sa­ga

Ama­ger Bio, ons­dag

***** *

Bio, er der tra­di­tion for en god af­ten. Så­le­des og­så ons­dag, hvor de po­mpø­se ca­na­di­ske key­bo­ard­prog’ere trak­te­re­de de­res adop­te­re­de hjem­me­pu­bli­kum med en kon­cert fuld af over­ra­skel­ser.

Sa­gas pla­de­kar­ri­e­re be­gynd­te i 1978, og det ny­e­ste skud på den stam­me ud­kom sid­ste år. ’ Sa­ga­ci­ty’ er tit­len - på dansk skar­psin­dig­hed - og ban­det hav­de skar­pt læst, at ef­ter man­ge års no­gen­lun­de re­gel­mæs­si­ge kø­ben­hav­ner­be­søg var der be­hov for at tæn­ke lidt ud af bok­sen.

De man­ge års lidt for ens kon­cer­ter ba­se­ret på ban­dets po­pu­læ­re­ste gam­le tra­ve­re, til­sat pligtstof fra de ny­e­ste al­bum, blev ons­dag af­løst af et to­talt gen­nemtænkt sæt. Om­kring en tred­je­del af num­re­ne var sjæl­dent el­ler al­drig før hørt på sce­nen - i hvert fald ik­ke i an­mel­de­rens snart 32 år som Sa­ga- kon­cert­gæn­ger - og det klæd­te det gam­le or­ke­ster, at de ud­for­dre­de pu­bli­kum og sig selv ved at vove sig uden for de sik­re træf­fe­re.

Læs he­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.