Uafh æn­gigt fi lm­gys til DK

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

GYSER

Nor­malt ko­ster en suc­ces­fuld ame­ri­kansk gyser godt 100 mil­li­o­ner kro­ner at pro­du­ce­re. Men li­ge­som sin dan­ske kol­le­ga Dan­ny Thykær har den ame­ri­ka­ne­ske in­struk­tør David Ro­bert Mit­chell brudt al­le reg­ler med gy­se­ren ’ It Fol­lows’, der får dansk pre­mi­e­re 4. ju­ni.

For det før­ste ko­ste­de fi lmen blot tre mio. dol­lar at pro­du­ce­re. For det an­det blev he­le skid­tet op­ta­get i en af USAs mest for­fald­ne og mindst at­trak­ti­ve by­er, De­troit. Og for det tred­je er der ik­ke én ene­ste stjer­ne på pla­ka­ten.

Al­li­ge­vel har fi lmen nu hø­stet nog­le af årets bed­ste an­mel­del­ser. Ale­ne ved de ame­ri­kan­ske bil­let­lu­ger har fi lmen ind­tjent fem gan­ge så me­get, som den ko­ste­de at ind­spil­le. Og bå­de Step­hen King og ’ Ma­sker­nes nat’- in­struk­tør Jo­hn Car­pen­ter har rost fi lmen, så David Ro­bert Mit­chell er ble­vet helt beno­vet.

» Jeg er vild med bå­de King, Wes Cra­ven og Jo­hn Car­pen­ter. Og fi lmen er på man­ge må­der en hyl­dest til dem - de folk, der og­så in­spi­re­re­de mig. Men mest af alt er det ba­re et be­vis på, at en god hi­sto­rie, go­de sku­e­spil­le­re og plan­læg­ning gør det helt gi­gan­ti­ske bud­get unød­ven­digt. Hvis man ved, hvad man vil og bræn­der for det, så er det ut­ro­ligt, hvad man kan gø­re med et be­græn­set bud­get, « si­ger David Ro­bert Mit­chell.

Og hi­sto­ri­en i ’ It Fol­lows’ er li­ge så sim­pel, som den er ef­fek­tiv.

En ung kvin­de fra De­troit, Jay ( Mai­ka Mon­roe) dyr­ker sex med kæ­re­sten. Han over­fø­rer her­med en sær for­ban­del­se, der brin­ger Jays liv i fa­re. Hun for­føl­ges nu af et ukendt mon­ster, der kan ta­ge form af bå­de ven­ner og ukend­te per­so­ner, der vil slå hen­de ihjel. Og den ene­ste ’ kur’ er ved sam­le­je at over­fø­re ’ syg­dom­men’ til den næ­ste. Fil­men blev vist ved festi­va­len CHP Pix. Og får nu al­min­de­lig bi­o­graf­pre­mi­e­re.

Mai­ka Mon­roe er USAs nye gy­ser­stjer­ne i fil­men ’ It Fol­lows’. Den har pre­mi­e­re 4. ju­ni. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.