Ame­ri­ka­ner i Kø­ben­havn

Tenor­saxo­fo­ni­sten Bob Ro­ck­well er fort­sat en vig­tig og in­spi­re­ren­de ak­tør på den dan­ske ja­zzs­ce­ne

BT - - NAVNE - Kjeld Frand­sen df@ ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

Så læn­ge, der har ek­si­ste­ret ja­zz, har ame­ri­kan­ske mu­si­ke­re med jæv­ne mel­lem­rum slå­et sig ned i Dan­mark for at bli­ve en ik­ke helt uvæ­sent­lig del af det lo­ka­le ja­zz­mil­jø. Her ta­ler man oft e om tenor­saxo­fo­ni­ster­ne Ben Web­s­ter og De­xter Gor­don, men mindst li­ge så vig­tigt er det, at man i Kø­ben­havn i de sid­ste 32 år har kun­net glæ­de sig over til­ste­de­væ­rel­sen af de­res no­get yn­gre in­stru­ment­kol­le­ga.

Han hed­der Bob Ro­ck­well og stam­mer fra Mi­a­mi, Okla­ho­ma, i cen­trum af USA, hvor han tid­ligt spil­le­de kla­ri­net og saxo­fon. Han blev pro­fes­sio­nel i 1963, spil­le­de med blu­es- og ro­ck­grup­per i det me­ste af USA, ledsa­ge­de soulsan­ge­re som Gla­dys Knight og Lou Rawls og ind­gik i di­ver­se show- or­ke­stre i Las Ve­gas.

Dan­mark

I mid­ten af 1970er­ne ar­bej­de­de Bob Ro­ck­well med eg­ne grup­per i Min­ne­a­po­lis, og i 1977 kom han til New York, hvor han blev med­lem af det navn­kun­di­ge Thad Jo­nes/ Mel Lewis Or­che­stra. I be­gyn­del­sen af 1980er­ne duk­ke­de han op i Skan­di­navi­en og var blandt an­det læ­rer på Brand­b­jerg Højsko­le, in­den han i 1983 gjor­de Kø­ben­havn til sin hjem­by.

Si­den har han gjort sig po­si­tivt be­mær­ket i man­ge kon­stel­la­tio­ner, og han var så­le­des i en lang år­ræk­ke med­lem af Ra­dio­ens Big Band, li­ge­som han lod sig hø­re med en­sem­b­ler som Re­pert­ory qu­ar­tet og The or­ga­nizers. Der­u­d­over har han gen­nem åre­ne stå­et i spid­sen for eg­ne grup­per og ik­ke mindst haft et frugt­bart sam­ar­bej­de med pi­a­ni­sten Jan Kas­per­sen. Her skal næv­nes de­res to frem­ra­gen­de duo­p­la­der ’ Bal­lads and co­ck­tails’ og ’ Mo­re bal­lads and co­ck­tails… And the blu­es’.

En per­son­lig­hed

Bob Ro­ck­well, der i 1990 blev den før­ste mod­ta­ger af Palæ Bars Ja­zzpris, ud­send­te i 2003 cd’en ’ Bob’s wil­der’ med kom­po­si­tio­ner af den ame­ri­kan­ske kom­po­nist Alec Wil­der. Ud­gi­vel­sen blev af tids­skrift et Ja­zz Spe­ci­al kå­ret til ’ Årets pla­de’, hvil­ket var med­vir­ken­de til, at Bob Ro­ck­well sam­me år modt­og Ben Web­s­ter Pri­sen. Som føl­ge her­af ud­send­te tenor­saxo­fo­ni­sten et par år se­ne­re det for­nem­me al­bum ’ Bob’s Ben: A sa­lu­te to Ben Web­s­ter’.

Bob Ro­ck­well, der i de se­ne­re år og­så har la­det sig hø­re i sel­skab med pi­a­ni­ster­ne Ni­els Jør­gen Steen, Ole Mat­t­hies­sen og Maki­ko Hira­bay­as­hi, blev tid­ligt – grun­det sin vir­tuo­si­tet – be­trag­tet som en ren saxo­fon­ma­ski­ne. Men ty­de­lig­vis har han med åre­ne til­ført sit spil nog­le fi ne, ly­ri­ske og men­ne­ske­li­ge aspek­ter, som gør ham til en af ja­zzs­ce­nens san­de per­son­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.