Det hol­der ik­ke!

BT - - TV - KOMEDIE 21: 00 09: 40 13: 40 18: 20 15: 00 16: 45 22: 30 00: 20- 05: 30 07: 45 11: 35

Det er svært at la­ve en ori­gi­nal ro­man­tisk komedie, men i aft en vi­ser TV 2 en fi lm, der for­sø­ger at for­ny gen­ren, nem­lig den sø­de og sjove ” I Gi­ve It a Year” fra 2013. Den am­bi­tiø­se og smuk­ke Nat mø­der til­fæl­digt den kri­se­ram­te for­fat­ter Josh til en fest. De er me­get for­skel­li­ge, for Nat er et hand­lings­men­ne­ske, mens Josh er be­kym­ret og tænk­som, og må­ske net­op der­for slår det gni­ster mel­lem dem. I hvert fald fo­rel­sker de sig i hin­an­den, og eft er en kort tid som kæ­re­ster bli­ver de gift . De­res bryl­lup er per­fekt. Bort­set fra at in­gen - hver- ken fa­mi­lie, ven­ner el­ler præ­sten - tror på, at æg­te­ska­bet vil hol­de me­re end et år. Ef­ter ni må­ne­der sid­der Nat og Josh da og­så hos en par­te­ra­pe­ut for at fi nde ud af, hvad de­res pro­ble­mer skyl­des. Har Josh sta­dig har et ømt punkt for sin eks­kæ­re­ste, Chloe ( An­na Fa­ris), og har Nat fo­rel- sket sig i ame­ri­ka­ne­ren Guy ( Si­mon Ba­ker), som hun har mødt på job­bet? Uan­set hvad grun­den er, har in­gen af dem lyst til ba­re at op­gi­ve æg­te- ska­bet eft er så kort tid - men må­ske er de ba­re ik­ke skabt for hin­an­den. ( TV 2)

( T) Et strejf af solskin. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. For­føl­ge­ren. Ame­ri­kansk western fra 1956. ( T) Ope­ra­tion Crossbow. Ame­ri­kansk- en­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. ( T) The Champ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979. ( T) Miss Marp­le har mord på hjer­nen. En­gelsk kri­mi fra 1963. ( T) Mary Dea­res for­lis. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1959. ( T) Banditten fra Me­xi­co. Ame­ri­kansk western fra 1953. ( T) Det gyld­ne træ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957.

( T) Dra­ma i cir­kus. En­gelsk dra­ma fra 1962. ( T) Skø­gen fra Da­ma­s­kus. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. Nat- tv.

Ro­se Byr­ne og Ra­fe Spall spil­ler et ny­gift æg­te­par, der mø­der ud­for­drin­ger al­le­re­de fra be­gyn­del­sen af de­res æg­te­skab i den ro­man­ti­ske komedie ” I Gi­ve It a Year” fra 2013.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.