IND­BRUD­STY­VEN DET BORENDE X FAN­GES

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 84 år si­den 1931:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er mas­ser af go­de mu­lig­he­der og til­bud om­kring dig. Nu er det op til dig selv at ta­ge hand­ling på no­get, som kan få det til at ryk­ke for dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du mær­ker en del uro om­kring dig. Det er dog vig­tigt, at du ik­ke bru­ger kr­udt og ener­gi på at gø­re no­get ved det. Lad de an­dre om det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger bå­de go­de og spæn­den­de mu­lig­he­der og til­bud i luft en til dig. Det gæl­der om at væl­ge og så træff e din en­de­li­ge be­slut­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så er du fan­ta­stisk god til at be­va­re fat­nin­gen. Ja, du har end­da over­skud til at ska­be en bed­re ba­lan­ce. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du har med­vind i de ting, du fo­re­ta­ger dig i dag. Der er sær­lig fo­kus på rej­ser og ud­land. Og­så i for­bin­del­se med ek­sa­me­ner er du hel­dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du skal væ­re var­som med, at du ik­ke på­ta­ger dig et alt for stort an­svar for an­dres hand­lin­ger. Det er no­get med at få sat de rig­ti­ge græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er desvær­re ik­ke helt den ro og har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske. Det er vig­tigt, at du ik­ke ser det som dit pro­blem, så tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du har en fø­lel­se af, at der er no­get, du skal i gang med at gø­re. Men så læn­ge du ik­ke ved det, så tag det ro­ligt og lad det kom­me til dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

85). ( Svær 52). ( Mid­del 36). ( Nem

Det borende X an­hol­des i Kø­ben­havn ef­ter 58 pen­ge­skabs­kup fra 19091931. Til­nav­net fik han, for­di han bo­re­de hul­ler ved pen­ge­ska­be­nes lås, der lig­ne­de et X. Ved an­hol­del­sen fandt man ud af, han til hver­dag er­næ­re­de sig som grønt­hand­ler. Juli­us Al­fred Thor­vald Fram­lev blev idømt ot­te års fængsel for de man­ge ind­brud. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.