Be­fri­el­se og sorg ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk For­hen­væ­ren­de kz- fan­ge, Poul Brandt

Jeg for­står ik­ke, hvor­dan folk kan væ­re så­dan imod an­dre

70 ÅRS JU­BILÆUM

På tirs­dag er det 70 år si­den, Dan­mark blev be­fri­et. Og DR K fejrer den sto­re dag med bå­de sorg og glæ­de.

Klok­ken 21 min­des den sto­re eu­fori­ske dag med pro­gram­met ’ Luk­ket på grund af glæ­de’.

Her

for­tæl­ler

bl. a.

Li­se Nør­gaard, Klaus Rif­b­jerg og fle­re kend­te mod­stands­folk fra grup­pen Hol­ger Dan­ske, hvor­dan de op­le­ve­de af­slut­nin­gen på den fem år lan­ge ver­denskrig.

Der var glæ­de overalt. Men der var og­så ild­kam­pe imel­lem fri­heds­kæm­pe­re og na­zi­sym­pa­ti­sø­rer. Og en­de­lig gik he­le sandheden om Hit­lers ræd­sels­re­gi­me op for al­le.

I den sam­men­hæng vi­ser DR K og­så den nye do­ku­men­tar­film ’ Dan­ske jø­der i Hit­lers fan­gen­skab’.

Her rej­ser seks dan­ske fan- ger til­ba­ge til The­resi­en­stadt og for­tæl­ler de­res gruop­væk­ken­de hi­sto­ri­er om 18 må­ne­ders op­hold i den na­zi­sti­ske kz- lejr.

De seks med­vir­ken­de dan­ske jø­der undslap på miraku­løs vis med li­vet i be­hold. For dem al­le bli­ver rej­sen til­ba­ge et punk­tum for erin­drin­ger­ne om en fryg­te­lig tid, som æn­dre­de de­res liv for al­tid.

» De ty­ske sol­da­ter ka­ste­de ny­fød­te børn til hin­an­den, som om det var en bold. Mødre­ne stod og skreg ef­ter de­res børn. Jeg for­står ik­ke, hvor­dan folk kan væ­re så­dan mod an­dre, « for­tæl­ler Poul Brandt - en af de seks dan­ske krigs­fan­ger, der var vid­ne til op­le­vel­sen som syv- årig i 1943.

DR K MAN­DAG 20.00 ’ DAN­SKE JØ­DER I HIT­LERS FAN­GEN­SKAB’

DR K MAN­DAG 21.00 ’ 24 TI­MER VI AL­DRIG GLEM­MER’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.