Fam. DK - sid­ste af­snit

BT - - TV- GUIDE -

Hvad gør man, når ens søn er be­gyndt at ry­ge, el­ler når bør­ne­ne ik­ke ta­ger én al­vor­ligt? I seks pro­gram­mer har vi fulgt tre fa­mi­li­er på de­res op- og ned­t­u­re. Nu får de for før­ste gang lov til at se sig selv ude­fra, og det kan bå­de væ­re skræm­men­de og læ­re­rigt at se sig selv på tv. Psy­ko­log Ul­la Dyr­løv har ud­valgt nog­le af de ud­for­drin­ger, hun kan se, for­æl­dre­ne har, og hun kom­mer der­for med go­de råd, der kan hjæl­pe fa­mi­li­er­ne med at få et end­nu bed­re fa­mi­li­e­liv sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.