’ Klin­ken­de kla­re

Et in­ter­nt do­ku­ment fra Eli­tedom­mer­grup­pen teg­ner et an­det bil­le­de, end DBUs dom. Eli­tedom­mer­ne slår fast, at Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen skul­le ha­ve væ­ret ud­vist i kam­pen mod Ran­ders FC

BT - - ALKA SUPERLIGA - UNDERKENDT Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk

FC Kø­ben­havns Ni­co­lai Jør­gen­sen og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen får ik­ke ka­ran­tæ­ne for de­res hand­lin­ger i kam­pen mod Ran­ders FC.

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen går fri, for­di dom­mer Mi­cha­el Johansen så og vur­de­re­de si­tu­a­tio­nen, hvor­for Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans hos DBU ik­ke kan vur­de­re sa­gen, mens der i Ni­co­lai Jør­gen­sens til­fæl­de ik­ke er ta­le om en ’ for­se­el­se, hvor en spil­ler ud­sæt­ter en mod­spil­ler for fa­re, el­ler som i øv­rigt er ud­tryk for en ad­færd, der i al­vor­lig grad er util­la­de­lig el­ler vold­som.’

SA­GEN KORT

FCKs MAT­HI­AS ZANKA

EF­TER KAM­PEN

I GÅR BE­SLUT­TE­DE

EPISO­DEN, DER kraft igt mang­len­de rø­de kort til bå­de Zanka og Jør­gen­sen i kam­pen mod Ran­ders.

» Vi har be­hov for at slå fast, at vi fra en 100 pro­cent enig EDG ( Eli­tedom­mer­grup­pen, red.) mang­ler to klin­ken­de kla­re rø­de kort, når man vur­de­rer ud fra TV- bil­le­der­ne, « skri­ver EDG i en mail, der blandt an­det er sendt til dom­me­re og linjedom­me­re i Su­per­liga­en, 1. di­vi­sion og 2. di­vi­sion.

» Ud­over en helt kor­rekt ud­vis­ning til FCKs Bran­dur Ol­sen ( vold­som ad­færd) hand­ler det om to epi­so­der, som beg­ge in­vol­ve­rer Ran­ders’ Kasper Fi­sker. Et mu­ligt spark mod ham fra Ni­co­lai Jør­gen­sen og en mu­lig al­bue mod ham fra Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, « skri­ver EDG i mai­len.

Mai­len var ek­stra­or­di­nær

Tid­li­ge­re top­dom­mer og nu­væ­ren­de med­lem af Eli­tedom­mer­grup­pen Pe­ter Mik­kel­sen be­kræft er over for BT mai­lens ægt­hed, men un­der­stre­ger, at den ude­luk­ken­de er tænkt som un­der­vis­ning el­ler hjælp til eli­tedom­mer­ne, og at den ik­ke har no­get at gø­re med det ar­bej­de, Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans fo­re­ta­ger i sin vur­de­ring af sa­gen.

» Vi har al­tid en be­døm­mer på sta­dion, og der­u­d­over ser vi selv­føl­ge­lig og­så fj ern­syn i vo­res spar­som­me fri­tid. Den­ne mail el­ler den­ne vej­led­ning, der er sendt til en luk­ket kreds, er så et ud­tryk for, at vi lø­ben­de for­sø­ger at dyg­tig­gø­re vo­res dom­me­re. Det er ik­ke no­get, vi ud­sen­der hver we­e­kend, men eft er be­hov, og her hav­de vi så en lidt ek­stra­or­di­nær kamp, der bur­de ha­ve ud­løst tre rø­de kort, « si­ger Pe­ter Mik­kel­sen.

I mai­len slår Eli­tedom­mer­grup­pen fast, at Ni­co­lai Jør­gen­sen bur­de væ­re ud­vist for at spar­ke ud eft er Kasper Fi­sker, selv­om han ik­ke ram­mer og mu­lig­vis ik­ke KAN ram­me ham fra den af­stand, for­di ’ det er hen­sig­ten, der tæl­ler, og et for­søg på at spar­ke er, som I ved, li­ge så stor en for­bry­del­se som spar­ket med kon­takt. «

Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans vur­de­re­de imid­ler­tid, at Ni­co­lai Jør­gen­sens hand­ling ik­ke var vold­som nok til at straff e på bag­grund af tv.

I for­hold til Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen skri­ver Eli­tedom­mer­grup­pen, at han bur­de væ­re ud­vist for vold­som ad­færd:

» Beg­ge par­ter er i be­væ­gel­se, tin­ge­ne sker hur­tigt, og det er mu­ligt, at Kasper Fi­sker er først frem­me, og Mat­hi­as Jør­gen­sens op­rin­de­li­ge hen­sigt er at be­skyt­te sig med den hæ­ve­de arm – men ar­men/ al­bu­en fø­res igen­nem, og man kan på tv- bil­le­der­ne se, hvor­dan hån­den knyt­tes før kon­tak­ten, li­ge­som Zankas mi­mik ik­ke eft er­la­der no­gen tvivl om hen­sig­ten. «

FRE­DAG 1. MAJ 2015

Jør­gen­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen var i sid­ste we­e­kend in­vol­ve­ret i epi­so­der med Ran­ders FCs Kasper Fi­sker. Sa­ger­ne blev eft er­føl­gen­de ta­get op af Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans.

mel­lem Ran­ders og FCK rund­send­te DBUs Eli­tedom­mer­ud­valg en mail til samt­li­ge dom­me­re og linjedom­me­re, hvo­ri de gjor­de det klart, at der bur­de væ­re ud­delt ’ klin­ken­de kla­re rø­de kort’ til beg­ge spil­le­re.

Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans, at de to spil­le­re IK­KE skul­le straff es.

in­vol­ve­re­de Zanka, blev ik­ke vur­de­ret, da kam­pens dom­mer al­le­re­de hav­de ta­get stil­ling til si­tu­a­tio­nen un­der­vejs i kam­pen. Episo­den med Ni­co­laj Jør­gen­sen blev vur­de­ret som ik­ke strafb ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.