Det ud­valg må æn­dres

BT - - ALKA SUPERLIGA -

MED AF­GØ­REL­SEN I sa­gen mod Mat­hi­as Zanka og Ni­co­lai Jør­gen­sen blev det klok­ke­klart, at der er brug for en æn­dring af må­den, Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans fun­ge­rer og er sam­men­sat på. I dens nu­væ­ren­de form er det helt en­kelt ved at mi­ste sin tro­vær­dig­hed.

Til­li­den til, at den ta­ger al­le de rig­ti­ge sa­ger op, har læn­ge væ­ret vi­gen­de, for­di det ik­ke er sik­ret, at al­le kam­pe over­vå­ges no­gen­lun­de li­ge­ligt. Det be­ty­der, at sand­syn­lig­he­den for, at en sag bli­ver ta­get op, hvis den har væ­ret mas­sivt dæk­ket i me­di­er­ne, er væ­sent­ligt stør­re, end hvis den kun bli­ver dæk­ket lidt el­ler slet ik­ke. Det er na­tur­lig­vis ik­ke ret­fær­digt.

Men med gårs­da­gens af­gø­rel­se i sa­gen om Mat­hi­as Zanka og Ni­co­lai Jør­gen­sen me­ner jeg, at der er grund til og­så at se på in­stan­sens be­myn­di­gel­se og eks­per­ti­se.

Når DBUs di­sci­pli­næ­rin­stans væl­ger ik­ke at straf­fe Ni­co­laj Jør­gen­sen, er det, for­di voldsom­he­den i episo­den ik­ke er stor nok til, at det er et spørgs­mål for den – selv­om lan­dets hø­je­ste dom­mer­eks­per­ti­se, Eli­tedom­mer­ud­val­get, i et brev til si­ne dom­me­re be­skri­ver det som et ’ klin­ken­de klart rødt kort.’ Det er jo rig­tigt, at Ni­co­lai Jør­gen­sen ik­ke ram­mer Kasper Fi­sker, men det er ik­ke lo­gisk, at en epi­so­de, der i fod­bold­loven si­destil­les med slag og spark, ik­ke er al­vor­ligt nok til i di­sci­pli­næ­rin­stan­sen at bli­ve be­dømt på sam­me må­de som... et slag el­ler et spark. DET ER I man­ge til­fæl­de en god re­gel, at Di­sci­pli­næ­rin­stan­sen ik­ke ta­ger stil­ling til epi­so­der, kam­pens dom­mer al­le­re­de har vur­de­ret. Det gi­ver me­ning, for­di det gi­ver dom­mer­ne au­to­ri­tet, og for­di der kan væ­re sagt el­ler sket ting på ba­nen, Di­sci­pli­næ­rin­stan­sen ik­ke har kun­net se el­ler hø­re på tv. Men det er ab­surd, når reg­len bli­ver ab­so­lut. Som når nu Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen går fri, selv­om dom­mer­stan­dens hø­je­ste eks­per­ti­se eft er­føl­gen­de i for­bin­del­se med selv­sam­me epi­so­de rund­sen­der et brev til samt­li­ge eli­tedom­me­re og un­der­stre­ger, at der her bur­de væ­re ud­delt et rødt kort, og at fejl­s­køn­net er en så­kaldt B/ W- fejl ( en bla­ck/ whi­te­fejl), hvil­ket kan over­sæt­tes til en åben­lyst kamp­af­gø­ren­de fejl. I an­dre lan­de er det ik­ke en selv­føl­ge­lig­hed, at al­le­re­de vur­de­re­de sa­ger ik­ke kan ta­ges op. Skal det væ­re det her, når den før­ste vur­de­ring var for­kert?

Sa­ger­ne om Jør­gen­sen og Zanka fra FCK er na­tur­lig­vis ble­vet sær­ligt in­ter­es­san­te, for­di Da­ni­el Ag­ger fra Brønd­by i for­ri­ge uge blev idømt ka­ran­tæ­ne. Jeg er li­geg­lad med, hvil­ke klub­ber de er fra, men sa­ger­ne har rejst en vig­tig de­bat om, hvad der skal straff es, og hvor­dan hvil­ke sa­ger bli­ver be­dømt. Det er en god an­led­ning til at få det he­le struk­tu­re­ret an­der­le­des, for nød­ven­dig­he­den er eft er­hån­den do­ku­men­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.