Hvor blev den rø­de tråd af ?

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, un­drer sig over fri­ken­del­sen af Ni­co­lai Jør­gen­sen i Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans

BT - - ALKA SUPERLIGA - IN­GEN RØD TRÅD Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Der væk­ker forun­dring rundt om i fod­bold- Dan­mark, at de to FC Kø­ben­havn- spil­le­re Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen ik­ke bli­ver straff et for de­res sam­men­stød med Ran­ders- spil­le­ren Kasper Fi­sker un­der søn­da­gens kamp i Kronjyl­land. Og­så Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, un­drer sig over af­gø­rel­sen, som Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans off ent­lig­gjor­de i går.

Dom­mer­kvar­tet­ten hav­de ob­ser­ve­ret Zankas al­bue i ho­ve­d­et på Kas- per Fi­sker, og her vur­de­re­de man, at FCK- for­sva­re­ren blot be­skyt­te­de sig selv. På den bag­grund var det ik­ke mu­ligt for in­stan­sen at straff e Zanka. Og når det gjaldt Ni­co­lai Jør­gen­sen, som spar­ke­de ud eft er Fi­sker, så vur­de­re­de man ik­ke, at der var ta­le om en så al­vor­lig for­se­el­se, at den skul­le straff es.

Sav­ner kla­re ret­nings­linjer

Sport­s­di­rek­tør Per Rud vil ik­ke gå ind i Zanka- sa­gen, selv­om den kan sam­men­lig­nes med Da­ni­el Ag­gers al­bu­eslag, som net­op ram­te selv­sam­me Zanka, og ind­brag­te Da­ni­el Ag­ger to ka­ran­tæ­neda­ge. Men han un­drer sig over af­gø­rel­sen i for­bin­del­se med Ni­co­lai Jør­gen­sen, som i et tv- in­ter­view eft er kam­pen end­da selv in­drøm­me­de, at han tabt ho­ve­d­et i den på­gæl­den­de si­tu­a­tion.

I ste­det træk­ker Per Rud en linje til­ba­ge til den tid­li­ge­re Brønd­by­spil­ler Kha­lid Bou­la­hrouz, som i de­cem­ber 2013 fi k en spil­le­dags ka­ran­tæ­ne på grund af en spyt­k­lat, som kun­ne ha­ve ramt Jo­han Absa­lon­sen i en kamp mod Søn­derjy­ske.

» Jeg sav­ner kla­re og ens­ar­te­de ret­nings­linjer for Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans. Her har vi en spil­ler, som spar­ker ud eft er en mod­spil­ler, og som bag­eft er in­drøm­mer det, mens Bou­la­hrouz af­vi­ste, at det var hans in­ten­tion – og i øv­rigt ik­ke ram­te. Der hop­per kæ­den af for mig, « si­ger en forun­dret Per Rud, der ger­ne vil ha­ve for­kla­ret, hvor­dan de to sa­ger ad­skil­ler sig fra hin­an­den.

Afh æn­ger af me­di­er­ne

Sport­s­di­rek­tø­ren eft er­ly­ser sam­ti­dig kla­re reg­ler for, hvor­når di­sci­pli­næ­rin­stan­sen ta­ger en sag op.

» Det vil­le væ­re godt for li­ga­en, hvis man sør­ge­de for ens­ar­te­de ret­nings­linjer, så det blev ty­de­li­ge­re, hvor­når man ta­ger en sag op. Som det er nu, så vir­ker det som om, at jo me­re me­di­er­ne in­ter­es­se­rer sig for sa­gen, jo me­re sand­syn­ligt er det, at det bli­ver en sag for di­sci­pli­næ­rin­stan­sen, « kon­sta­te­rer Brønd­bys sport­s­di­rek­tør.

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, un­drer sig over, at FC Kø­ben­havns Ni­co­lai Jør­gen­sen kan gå fri for straf for at ha­ve spar­ket ud ef­ter en mod­stan­der uden at ram­me, når eks- Brønd­by- spil­le­ren Kha­lid Bou­la­hrouz i de­cem­ber 2013 skul­le straf­fes med to ka­ran­tæ­neda­ge for en spyt­k­lat, der hel­ler ik­ke ram­te. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe og tv- bil­le­de fra TV3 Sport

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.