Es­b­jerg kla­rer skæ

BT - - ALKA SUPERLIGA -

JEG ER IK­KE den sto­re gam­b­ler. Men når jeg en sjæl­den gang spil­ler 100 kr. for at få lidt adre­na­lin ind i mi­ne kam­pi­agt­ta­gel­ser, ta­ger jeg næ­sten al­tid fejl.

I hvert fald ta­ber jeg me­re, end jeg vin­der. Og jeg er jo el­lers bå­de sel­vud­råbt og BTs eks­pert.

In­den den­ne su­per­ligarun­de kun­ne jeg ek­sem­pel­vis fi nde på at spil­le på AaB- sejr hjem­me mod Ho­bro , FC Nord­s­jæl­land- sejr ude mod FC Vestsjæl­land, FC Kø­ben­havn­sejr hjem­me mod Es­b­jerg, OB- sejr hjem­me mod Brønd­by. Og FC Midtjyl­land vin­der som al­tid på hjem­me­ba­ne mod Ran­ders, selv om gæ­ster­ne en­de­lig fi k en sejr i sid­ste uge.

Jeg kun­ne og­så godt fi nde på at spil­le på, at mi­ne ven­ner fra Sil­ke­borg vin­der på hjem­me­ba­ne mod Søn­derjy­ske, der ik­ke har kun­net no­get som helst si­den de­res sejr mod Brønd­by i po­kal­tur­ne­rin­gens kvart­fi na­le. ( Jeg ved godt, der var en und­ta­gel­se i Aal­borg for en må­neds tid si­den, men det er den be­kræf­ten­de…)

Jeg me­ner, det er re­a­li­sti­ske ud­fald be­ro­en­de på stær­ke fag­li­ge ana­ly­ser, selv­om jeg nok vil­le gar­de­re lidt og spil­le 4/ 6. Og­så for at hol­de mig in­de he­le we­e­ken­den.

I til­læg kun­ne det væ­re lidt sjovt at se ta­bel­len eft er­føl­gen­de. FCM OG FCK vil­le væ­re end­nu me­re sik­re på guld og sølv, og Sil­ke­borg er jo desvær­re for længst i næ­ste års 1. di­vi­sion. Men sjove­re er det, at Ran­ders, FCN, og Brønd­by vil de­le tred­je­plad­sen al­le på 41 po­int, og Ho­bro og AaB vil­le blot væ­re en sejr eft er dis­se tre hold med 38 po­int.

Som sæd­van­lig ta­ger jeg nok fejl og ta­ber mi­ne pen­ge, for un­der­li­ge ufor­ud­si­ge­li­ge ud­fald fo­re­kom­mer næ­sten i hver ene­ste run­de. Hel­dig­vis .

et vil­le for ek­sem­pel ik­ke over­ra­ske mig stort, hvis FCV kun­ne vin­de på hjem­me­ba­ne mod FCN.

Jeg har man­ge gan­ge i dis­se spal­ter pe­get på, at jeg me­ner, at FCVs trup er alt for god til at væ­re iso­le­re­de i bun­den og lig­ne en sik­ker nedryk­ker.

Det vir­ker som om, de har fun­det en bed­re ryt­me og har få­et lidt me­re mod på li­vet i Su­per­liga­en på trods af den mi­se­rab­le ind­gang på for­års­sæ­so­nen, hvor de hav­de en ræk­ke ind­byr­des op­gør mod øv­ri­ge nedryk­nings­kan­di­da­ter. Op­gør, som de tab­te – og der­for blev dømt en­de­ligt ude af bå­de sig selv og de fl este eks­per­ter - der som be­kendt er en me­get ube­skyt­tet ti­tel. SKUL­LE DET IK­KE så utæn­ke­li­ge ske, at FCV vandt mod FCN, vil­le et an­det in­ter­es­sant per­spek­tiv øj­nes. Nem­lig det at FCV så­le­des vil­le væ­re kun tre po­int eft er Es­b­jerg, der i mit sce­na­rio jo alt­så vil ta­be i Par­ken til FCK i den­ne run­de, og som - pud­sigt nok - i går aft es mød­tes i en po­kal­se­mi­fi na­le, der dog først var fær­dig­spil­let eft er re­dak­tio­nens af­slut­ning.

Es­b­jerg får be­søg af FCV i næst­sid­ste run­de, og den skal FCV na­tur- lig­vis sat­se på vin­de, for at der skal væ­re en gang­bar over­le­vel­ses­chan­ce vur­de­ret for nu­væ­ren­de.

FCV har, ud­over Es­b­jerg, Søn­derjy­ske og Sil­ke­borg i de tre sid­ste run­der, og dis­se kam­pe skal de og­så vin­de.

Til gen­gæld får man næp­pe po­int hjem­me mod FC Kø­ben­havn el­ler FCM.

Es­b­jerg har her hen­holds­vis AaB og Brønd­by ude, og beg­ge dis­se hold kan te­o­re­tisk set sta­dig spil­le om bron­ze til det sid­ste…

Es­b­jerg har i mel­lem­ti­den et par kam­pe mod Sil­ke­borg og Søn­derjy­ske, som de SKAL vin­de.

En sam­len­de ana­ly­se kun­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.