Re­ne - FCV må ned

BT - - ALKA SUPERLIGA -

væ­re, at Es­b­jerg hen­ter syv po­int re­sten af sæ­so­nen:

De ta­ber den­ne we­e­kend til FCK i Par­ken, vin­der mod Sil­ke­borg og Søn­derjy­ske hjem­me, og får et livsvig­tigt po­int ude mod FCN, in­den de ta­ber si­ne sid­ste tre mod AaB, FCV og Brønd­by. Der­med en­der de på 35 po­int.

FCV vil, hvis det går, som jeg for­ven­ter, hen­te 13 po­int i de sid­ste kam­pe og alt­så en­de på præ­cis 35 po­int eft er sid­ste spil­ler­un­de, for­ud­sat de alt­så kan vin­de i den­ne run­de på hjem­me­ba­ne mod FCN, får et po­int ude mod Ho­bro og vin­der si­ne sid­ste tre mod Søn­derjy­ske, Sil­ke­borg ( der in­tet har at spil­le for) og den, for mit regn­skab, af­gø­ren­de skæb­ne­kamp i Es­b­jerg.

Den talstær­ke – og til den­ne ka­te­go­ri hø­rer Es­b­jerg- træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen - vil straks kun­ne ud­le­de, at det­te skrækscenario for es­b­jer­gen­ser­ne, slet ik­ke er så slemt.

For Es­b­jerg vil med me­get stor sik­ker­hed over­le­ve det­te den pes- si­mi­sti­ske ud­gang med en bed­re målsco­re.

Og si­ge ’ Ha, så me­get for de så­kald­te eks­per­ter’.

Det si­ger jeg og­så, men sig ik­ke, at det er helt ure­a­li­stisk. Og sig ik­ke, at man al­tid er for tidlig ude med sik­re kon­klu­sio­ner.

Og kæ­re Ni­els og co. i Es­b­jerg og

X

X

X

X X X X om­egn: Sig ik­ke, at I ik­ke for­try­der, at I brag­te jer selv i den­ne si­tu­a­tion - hvor I sta­dig er lidt nervø­se for, om I nu og­så kan hen­te det po­int i Farum - ved at sæl­ge je­res tre vig­tig­ste spil­le­re i trans­fer­vin­du­et.

Vis­se eks­per­ter vil­le kal­de det­te hy­bris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.