STOR­KAM­PENS SK

Bok­se­for­tæl­leren Kurt Thy­boe for­ud­ser en hi­sto­risk kamp mel­lem Floyd Maywe­at­her Jr. og Man­ny Pa­cqui­ao, men fryg­ter den lan­ge skyg­ge, kam­pen kom­mer til at ka­ste af sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CLASH Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Man­ge­årig dansk jour­na­list, bok­se­kom­men­ta­tor, for­fat­ter og story- tel­le­ren Kurt Thy­boe ser frem med stor respekt mod, hvad han selv kal­der ti­dens stør­ste bok­se­kamp, når Floyd Maywe­at­her Jr. og Man­ny Pa­cqui­ao bra­ger sam­men nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag i MGM Grand i Las Ve­gas.

» Lad os gå li­ge til ker­nen. Jeg tror, at Man­ny Pa­cquaio vin­der på kno­ck­out. Det er der ik­ke så sa­tans man­ge, der tror. Man­ny er me­get hur­tig. Hur­tig på be­ne­ne, hur­tig på næ­ver­ne, han slår me­get hårdt. Han er en ’ slug­ger’ ( en bok­ser, der går ef­ter de sto­re hårdt­slå­en­de slag, red.), og han kan godt li­de at kom­me tæt på. Han har brug for at gi­ve he­le sin kar­ri­e­re den ek­stre­me far­ve, en kno­ck­out kan gi­ve, « si­ger Kurt Thy­boe med van­lig grø­det, dansk/ en­gelsk stem­me fra sin ha­ci­en­da i den span­ske by Ca­stel­l­de­lefs ved Bar­ce­lo­na, og fort­sæt­ter om Floyd Maywe­at­her: KURT THY­BOE 24. ja­nu­ar 1940 ( 75 år)

Jour­na­list, re­dak­tør, kom­men­ta­tor, for­fat­ter og for­tæl­ler. Han stod bag Ugens Rap­port 197181, der den­gang var et af Dan­marks to mest solg­te bla­de. Tid­li­ge­re del­ta­ger i Vild med Dans. Bor i dag i den lil­le span­ske by, Ca­stel­l­de­lefs, en kort tog­tur fra Bar­ce­lo­na, med Ma­ri­an­ne. Skre­vet bo­gen ’ Kon­ger på si­de­linj­en’ om fod­bold­hol­de­ne FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid.

FØDT: ME­TI­ER:

så lig­ger han ned i fem­te- sjet­te om­gang. That’s the long shot. That’s my thin­king, « si­ger han.

» Man­ny har prø­vet et ne­der­lag. Han ta­ger al den smer­te, et ne­der­lag gi­ver, og han har al den lær­dom og vis­dom, et ne­der­lag gi­ver dig. Maywe­at­her har al­drig tabt. He do­esn’t know what the fuck that is, « si­ger han.

Bad ass vs. swe­et guy

Tra­di­tio­nen tro har de to bok­se­re pu­stet sig op over for hin­an­den, og blandt me­di­er­ne teg­ner der sig et bil­le­de af ’ røv­hul­let Floyd’ mod ’ smi­len­de Man­ny’.

» De kom­mer jo beg­ge to fra bun­den af the so­cie­ty. Det gi­ver dem no­get, når de ram­mer fryg­te­lig man­ge pen­ge. Der kom­mer en ar­ro­gan­ce, som Pe­ter Sch­mei­chel en­gang kald­te for­nuf­tar­ro­gan­cen. Som man får, når man be­gyn­der at for­stå, man er en vin­der. Alt­så om den ene er en ’ bad ass’, og den an­den er en ’ swe­et guy’. Det er der in­gen jour­na­li­ster, der har le­vet tæt nok på dem til at vi­de. Man skal nær­me­re spør­ge de kvin­der, de har haft, « si­ger han og gri­ner. bur­ste, sny­de og dril­le den an­den. Det er det yder­ste af in­di­vi­du­a­li­te­ter­ne, man over­ho­ve­det kan få. That’s why it’s so big, « si­ger han.

Nostal­gi­ens tab

Kurt Thy­boe gør en dyd ud af at tæn­ke på nu­et som det stør­ste, og kun få kam­pe har hi­sto­risk set nær­met sig we­e­ken­dens brag.

» Man kan sam­men­lig­ne det med Joe Lou­is mod Max Sch­me­ling i 1938 el­ler Ja­ck Demp­sey mod Jess Wil­lard i 1918. Men det er kun nostal­gi. Nostal­gi er smukt. Men hver tid har si­ne hel­te. Avan­ce­men­tet i eli­tei­dræt er jo vok­set ko­los­salt, for ek­sem­pel ba­re hvad de spi­ser. Der er ik­ke no­get bed­re li­ge nu. Det er den stør­ste i ti­den, « si­ger han.

Skyg­gen­si­den

Kurt Thy­boe fryg­ter, at kam­pen kan kom­me til at ska­be et bok­se­hi­sto­risk vaku­um, hvor in­tet i lang tid vil kun­ne må­le sig.

» The­re ain’t that ma­ny good guys left in boxing no mo­re. Og den her kamp kan me­get vel kom­me til at ka­ste en skyg­ge af, hvad fan­den sker der nu? Hvad er der til­ba­ge? Kam­pen er så stor, at skyg­ger­ne ef­ter den kan bli­ve me­get lan­ge. Der er ik­ke no­get, der kan le­ve op til det her, « si­ger Thy­boe, men tror på, at der uan­set re­sul­ta­tet kom­mer en re­match mel­lem de to.

Man­ny Pa­cqui­ao ( tv.) og Floyd Maywe­at­her Jr. ( th.) er for­længst i gang med op­varm­nin­gen til stor­kam­pen, som Kurt Thy­boe me­ner, at

først­nævn­te vin­der. Fo­to: AFP/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.