’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kurt Thy­boe

» Hos Maywe­at­her har der væ­ret an­tyd­nin­ger af, at han er træt, og at han ik­ke gi­der me­re. Jeg kan fryg­te, at han har mi­stet to til tre pro­cent af sin spe­ed. Han ba­se­rer he­le sin boks­ning på split­se­kun­der. På hund­re­de­de­le af split­se­kun­der. På mil­li­me­ter. Det er død­vig­tigt, hvem der er hur­tigst. Når de kø­rer på så stær­ke ek­stre­mer, skal der kun to pro­cent down i spe­ed, så bli­ver han ramt, « si­ger han.

Ne­der­la­gets vis­dom

Kurt Thy­boe har mødt de fle­ste af le­gen­der­ne. Fra Ali til Ty­son. Den nu­væ­ren­de le­gen­de, Floyd Maywe­at­her, har al­drig tabt en kamp, men net­op det fak­tum gør Man­ny Pa­cqui­ao til fa­vo­rit iføl­ge Kurt Thy­boe.

» Jeg tror, Man­ny kom­mer fly­ven­de ud som en or­kan i Fi­lip­pi­ner­ne. Jeg tror, Maywe­at­her kom­mer un­der pres, og Man­ny vin­der de før­ste fi­re til fem om­gan­ge. Så skal Maywe­at­her ta­ge chan­cen og bingo,

’ Ca­ra Ca­ra’

Kam­pen er den stør­ste no­gen­sin­de rent øko­no­misk, hvor bok­ser­ne kan se frem til en sam­let pur­se på 1,7 mil­li­ar­der kro­ner. Vin­de­ren får 60 pro­cent.

» Der er ik­ke no­get stør­re i øje­blik­ket. Man kan selv­føl­ge­lig ar­gu­men­te­re for, at Floyd Maywe­at­her har mi­stet no­get af sin spe­ed, og det kan Man­ny Pa­cqui­ao og­så ha­ve gjort. Men der er ik­ke no­gen i ver­den, der er på det plan, som de er. Det er stort, for­di det er ste­nal­de­ri­dræt. Det er jo en clash med kamp­sten og væg­te. To halv­nøg­ne mænd. Det er ’ Ca­ra Ca­ra’ ( an­sigt til an­sigt, red.). Det er styr­ke. Det er in­tel­li­gens. Det er ev­nen til at

Jeg tror, at Man­ny Pa­cquaio vin­der på kno­ck­out

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.