Et livs­far­ligt VM for Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN EVI­GE DIS­KUS­SION om Run­detårn og det be­røm­te tor­dens­krald kan væ­re træt­ten­de. Men for is­ho­ck­eyin­ter­es­se­re­de er den gan­ske in­ter­es­sant. For hvad er det stør­ste, lands­hol­det har præ­ste­ret. Og skal der et nyt hig­hlight til for at over­le­ve i et VM, hvor hol­det har fær­re pro­fi­ler end tid­li­ge­re?

I BTs øj­ne er Ostra­va en livs­far­lig tur­ne­ring, som let kan re­sul­te­re i nedryk­ning trods op­løf­ten­de test­kam­pe mod Schweiz og Tys­kland.

Det se­ne­ste sto­re dan­ske re­sul­tat, der run­ge­de på den glo­ba­le ho­ck­eys­ce­ne, var sid­ste års sen­sa­tions­sejr over Tjek­ki­et.

I 2013 i Sto­ck­holm hav­de Dan­mark pres­set den eu­ro­pæ­i­ske stormagt ud i straf­feslag og tabt, men i Minsk blev rol­ler­ne byt­tet om. Si­mon Nielsen kla­re­de al­le tre tjek­ki­ske straf­feslag - in­klu­si­ve Ja­ro­mir Ja­grs - og Mikkel Bød­ker blev mat­chvin­der. HAR MAN SOM den­ne sig­na­tur i 45 år fulgt det dan­ske lands­hold, har man i sa­gens na­tur op­le­vet man­ge ly­sen­de øje­blik­ke. For den sags skyld og­så man­ge skræk­ke­li­ge. Men lad dem hvi­le et øje­blik.

Jeg har pla­ce­ret sej­ren på straf­feslag over Tjek­ki­et i 2014 højt på min top 10. Her fi­gu­re­rer og­så 6- 0 over Slovaki­et, 4- 1 over Fin­land og 2- 1 over USA i 2010 i Tys­kland. Hi­sto­ri­ens mest sen­sa­tio­nel­le VM- tur­ne­ring, som re­sul­te­re­de i en kvart­fi­na­le mod Tre Kro­nor.

I A- VM- de­bu­ten i 2003 i Fin­land er der to re­sul­ta­ter, man sta­dig snak­ker om. 5- 2 i åb­nings­kam­pen over USA og 2- 2 mod de se­ne­re ver­dens­me­stre fra Ca­na­da.

Med stor fryd min­des jeg og­så 6- 1- sej­ren over Tys­kland i B- VM i Oden­se i 1999. Lands­hol­dets fol­ke­li­ge gen­nem­brud. Desvær­re gav før­ste­plad­sen ik­ke di­rek­te op­ryk­ning dét år, og drøm­men bri­ste­de i kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen i Ami­ens i Frank­rig.

Mira­kel­red­nin­ger­ne i 2005 i Østrig og 2009 i Schweiz ( ne­kro­lo­gen over lands­hol­det var nær­mest skre­vet) for slet ik­ke at ta­le om op­ryk­nin­gen i 2002 i Un­garn er og­så blandt de stør­ste hig­hlights. FOR SPIL­LER­NE I Un­garn, som og­så har væ­ret med i A- grup­pen, står op­ryk­nin­gen som det stør­ste af alt.

Til­ba­ge til Ostra­va: Jeg har svært ved at for­stil­le mig, at vi ta­ger po­int mod Slovaki­et, Fin­land, Rusland og USA. Nøg­le­kamp­ne er mod Hvi­derusland, Nor­ge og Slove­ni­en.

Jeg fryg­ter en skæb­ne­kamp en sen man­dag af­ten den 11. maj mod slo­ve­ner­ne med Los An­ge­les Kings’ su­per­stjer­ne An­ze Ko­pi­tar, en af VMs stør­ste pro­fi­ler i Ostra­va.

Jeg vil ger­ne væ­re op­ti­mist. Men skal Dan­mark over­le­ve, kræ­ver det et nyt su­per­re­sul­tat, som vil gå ind i top 10.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.