DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BEL­GI­EN EU­RO­PA LE­AGUE SLUT­SPIL, KLOK­KEN 20: 30 LO­KE­REN VIN­DER KAM­PEN

Det er et dansk hold med afb ud fra en ræk­ke NHL- spil­le­re, som i mor­gen ta­ger hul på årets VM­slut­run­de i Tjek­ki­et.

Og skal man tro book­ma­ker­ne, bli­ver det da hel­ler ik­ke no­get stort VM fra dansk si­de. Fak­tisk er Dan­ske Spil de mest pe­s­si­mi­sti­ske med he­le syv gan­ge pen­ge­ne på en dansk kvart­fi na­le.

» Mu­lig­vis er der en chan­ce for po­int mod Nor­ge og USA, hvor­i­mod Dan­mark skal væ­re hel­dig, hvis det skal bli­ve til po­int mod Rusland, Fin­land og Slovaki­et. Dan­mark har før haft drøm­me om at nå kvart­fi na­len, men det ser vi dog som en yderst svær mis­sion med mang­len på NHL- pro­fi ler­ne in men­te, « si­ger od­dsæt­ter Jep­pe Hel­bo Jensen fra Dan­ske Spil.

Til gen­gæld be­hø­ver de dan­ske is­ho­ck­ey­fans ik­ke at fryg­te for en dansk nedryk­ning - så­le­des får man ty pisk od­ds 4,50 på, at det sker.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.