1. maj- bom­be

Med ud­mel­din­gen om et nyt dag­pen­ge­sy­stem ru­ster Thor­ning sig til fol­ke­tings­val­get

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

DAG­PEN­GE

De se­ne­ste to år er stats­mi­ni­ste­ren ble­vet mødt af buh- råb og fl øjte­kon­cer­ter til 1. maj.

I år for­søg­te hun at kom­me kri­ti­ker­ne i for­kø­bet med ud­mel­din­gen om et nyt dag­pen­ge­sy­stem. Og det hø­ste­de stå­en­de bi­fald fra de loy­a­le par­ti­fæl­ler, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt ind­led­te sin 1. maj- tur­né hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i Ran­ders.

Her le­ve­re­de hun det skyts, som man­ge i det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bag­land har gå­et og suk­ket eft er op til den fo­re­stå­en­de valg­kamp.

Et fæl­les pro­blem

» For os er det me­get sim­pelt: Ar­bejds­løs­hed er ik­ke den en­kel­tes pro­blem. Det er et fæl­les pro­blem. Så­dan har det al­tid væ­ret for os so­ci­al­de­mo­kra­ter. Der­for vil jeg og­så si­ge det helt klart: So­ci­al­de­mo­kra- ter­ne øn­sker et nyt dag­pen­ge­sy­stem, « sag­de stats­mi­ni­ste­ren blandt an­det i sin ta­le.

Det øn­ske faldt i væl­dig god jord hos sa­len, der kvit­te­re­de med stå­en­de klapsal­ver.

Med et vel­ti­met me­di­estunt løft ede Hel­le Thor­ning- Sch­midt al­le­re­de tors­dag aft en slø­ret for, hvad der skal la­ves om i et nyt dag­pen­ge­sy­stem.

’ Reg­ler­ne for genop­tje­ning fun­ge­rer ik­ke godt nok. Og der­for skal der nytæn­kes,’ skrev hun i en mail til de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem­mer, som hur­tigt blev læk­ket til pres­sen.

Mel­din­gen om genop­tje- nings­reg­ler­ne blev gen­ta­get i 1. maj- ta­len, men me­re kon­kret blev stats­mi­ni­ste­ren ik­ke. Men det er og­så nok, vur­de­rer DRs po­li­ti­ske ana­ly­ti­ker Jens Ring­berg.

» Det var umu­ligt for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at gå ind i en valg­kamp uden no­get, der lig­ner en dag­pen­gepo­li­tik. Det har de nu - langt­fra i de­tal­jer, men nok til at ta­ge de­bat­ten i valg­kam­pen, « si­ger han.

Po­li­tisk re­dak­tør ved In­for­ma­tion Cas­per Dall er enig.

» Det er en må­de, hvor­på Thor­ning kan gi­ve de so­ci­al­de­mo­kra­ter, der skal ud at fø­re valg­kamp, nog­le ar­gu­men­ter. De får nog­le svar, de kan gi­ve dan­sker­ne i lø­bet af en valg­kamp, « si­ger han til Ritzau.

Stats­mi­ni­ste­ren un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at et nyt dag­pen­ge­sy­stem ik­ke må bli­ve dy­re­re, end det er i dag. Al­li­ge­vel blev ta­len ta­get godt imod af fag­be­væ­gel­sen med LO- for­mand Ha­rald Børsting i spid­sen.

» Det vig­tig­ste for os er, at langt fær­re skal fal­de ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, og her er genop­tje­ning det væ­sent­lig­ste værk­tøj, « ud­ta­ler Ha­rald Børsting til Ber­ling­s­ke.

Løk­ke: Åben for æn­drin­ger

Lars Løk­ke Ras­mus­sen åb­ne­de fre­dag aft en i et in­ter­view med DR op for, at han og­så vil se på dag­pen­ge­sy­ste­met. Han stod el­lers bag den om­strid­te dag­pen­gere­form i 2011:

» Selv­om vi har la­vet en dag­pen­gere­form, så er den ik­ke mejs­let i gra­nit. Jeg kan sag­tens få øje på svag­he­der i den re­form, vi har la­vet. «

ME­RE OM 1. MAJ SI­DE 12- 13

HANS- JØR­GEN BOR­RE­GAARD, med­lem af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i me­re end 30 år: » Jeg sy­nes, det var en ud­mær­ket ta­le. Det er godt, at hun kom­mer med et nyt ud­spil på dag­pen­ge­om­rå­det, for det gi­ver ro i bag­lan­det in­den et valg. Jeg tror, hun ud­skri­ver valg til slut­nin­gen af ju­ni. Hun ri­der på en bøl­ge li­ge nu, og det skal hun ud­nyt­te. «

ELISA­BETH TOFT,

med­lem af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i fem år: » Det var en ta­le med ind­hold, blandt an­det i form af et nyt dag­pen­geud­spil. Men jeg sy­nes og­så, at hun kom med kla­re hold­nin­ger til vo­res vel­færds­sam­fund, hvor der skal væ­re fri og li­ge ad­gang til sund­heds­væ­se­net, in­gen egen­be­ta­ling på læ­ge­be­søg, og ik­ke fle­re skat­te­let­tel­ser til de ri­ge og virk­som­he­der­ne. «

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ind­led­te sin 1. maj i år klok­ken 06.35 i Fri­tids­cen­tret i Ran­ders, hvor hun holdt sin før­ste af fle­re maj ta­ler. Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.