Ja, fær­re skal mi­ste dag­pen­ge­ne

BT - - DEBAT - HA­RALD BØRSTING

For­mand for LO

i sin 1. ma­jta­le, er fuld­stæn­dig i tråd med det, vi har sagt i lang tid, så jeg er helt enig. Det væ­sent­lig­ste værk­tøj til at sik­re, at fær­re fal­der ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, er at kig­ge på, hvor­dan genop­tje­nings­reg­ler­ne fun­ge­rer og på, hvor­dan de kan bi­dra­ge til, at fær­re bli­ver smidt ud af dag­pen­ge­sy­ste­met. Det er et stort pro­blem, at så man­ge fal­der ud. Vi hver­ken kan el­ler vil le­ve med et dag­pen­ge­sy­stem, der smi­der 14- 15.000 ud om året. Det

DET, THOR­NING SAG­DE

kan ar­bejds­mar­ke­det og sam­fun­det ik­ke hol­de til. Vi ved med fuld­stæn­dig sik­ker­hed, at når folk ry­ger ud af dag­pen­ge­sy­ste­met, så kom­mer de på yder­li­ge­re af­stand af ar­bejds­mar­ke­det, og de bli­ver svæ­re­re at in­te­gre­re igen. Det dur sim­pelt­hen ik­ke.

gi­vet en me­get klar ret­ning, hvor hun ser det be­væ­ge sig hen, og hvad der skal pil­les ved. Ud­for­drin­gen er, at dag­pen­ge­sy­ste­met som hel­hed ik­ke må bli­ve dy­re­re. Det har vi vidst i et styk­ke tid, for det står i kom­mis­so­ri­et. Jeg tror godt, at det kan la­de sig gø­re, men

NU HAR STATS­MI­NI­STE­REN

det er ik­ke let. Det er og­så der­for, at in­gen med ri­me­lig­hed kan for­lan­ge, at po­li­ti­ker­ne la­ver et fi kst og fær­digt dag­pen­ge­sy­stem, in­den vi er fær­di­ge med at ty­re det igen­nem dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. Selv i kom­mis­sio­nen kan vi få me­get svært ved at fi nde en mo­del, der kan le­ve op til al­le de krav. Vi for­sø­ger, og vi har nu ar­bej­det med det i et halvt år, men vi har ik­ke den ful­de og fi kse mo­del på plads end­nu. Der er mas­ser af mu­lig­he­der, men vi er ik­ke fær­di­ge med at tyg­ge al­le de for­skel­li­ge mu­lig­he­der igen­nem og vur­de­re kon­se­kven­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.