Nej, sænk dag­pen­gey­del­sen

BT - - DEBAT - MADS LUND­BY HAN­SEN

Che­fø­ko­nom og vi­ce­dir. i Cepos

THOR­NING ÅB­NER MU­LIG­HE­DEN

for at re­du­ce­re genop­tje­nings­pe­ri­o­den, så det bli­ver nem­me­re at kom­me til­ba­ge i dag­pen­ge­sy­ste­met. Det er jeg me­get skep­tisk over­for. Al­le­re­de i dag er der en me­get svag til­skyn­del­se til at ta­ge et lav­t­lønsjob. Ge­vin­sten for en per­son på hø­je­ste dag­pen­ge­sats med 1- 2 børn ved at kom­me i job er 13 kr. om må­ne­den. Thor­nings for­slag vil få fl ere til­ba­ge i dag­pen­ge­sy­ste­met, og fær­re vil væ­re i be­skæft igel­se – og det er det stik mod­sat­te vi har brug for. Vi kom­mer til at mang­le ar­bejds­kraft , og så er det helt for­kert at gø­re det nem­me­re at kom­me til­ba­ge på dag­pen­ge. I ste­det bur­de man sør­ge for, at den kom­men­de dag­pen­gere­form gi­ver fl ere i be­skæft igel­se. Det kun­ne man f. eks. op­nå ved at re­du­ce­re dag­pen­ge­ne med 10 pct. – det vil gi­ve 14.000 ek­stra i ar­bej­de. THOR­NING BÆ­RER EN be­ty­de­lig del af an­sva­ret for, at så man­ge er fal­det ud af dag­pen­ge­sy­ste­met. Hun har gen­nem­ført nog­le de fa­cto for­læn­gel­ser af dag­pen­ge­pe­ri­o­den, og det har gi­vet dag­pen­ge­mod­ta­ge­re en for­vent­ning om, at når de fal­der ud over dag­pen­ge­kan­ten, så kan de få en an­den over­før­sels­ind­komst – og der­for har de ik­ke søgt de job, der er der­u­de. Der er jo en grund til, at vi har ti­tu­sind­vis af øst­eu­ro­pæ­e­re på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. De ta­ger de job, som nog­le dag­pen­ge- og kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re ik­ke øn­sker at ta­ge, bl. a. for­di for­skel­len mel­lem at væ­re i ar­bej­de og på over­før­sel er for lil­le. Hvis man ik­ke hav­de ind­ført kon­tan­ty­del­sen eft er to år på dag­pen­ge, så vil­le fær­re fal­de ud af dag­pen­ge­sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.