Men ham kan vi må­ske sto­le på

ME­NER

BT - - DEBAT - ME­RE SI­DE 6- 7

Li­ge in­den de rø­de fa­ner i går be­gynd­te at smæl­de på ar­bej­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag, kom det frem, at den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de stil­ler op for Ven­stre i Nord­jyl­land. In­gen ana­ly­se­re­de sig i går frem til an­det, end at det er en lyk­ke­lig nyhed for Ven­stre, først og frem­mest for­di Sø­ren Ga­de re­præ­sen­te­rer al den tro­vær­dig­hed, hans for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen så san­de­lig mang­ler. DET SI­GER DESVÆR­RE ret me­get om vo­res til­lid til den po­li­ti­ske top i Dan­mark, at Sø­ren Ga­de skal gå for at væ­re et po­ten­ti­elt val­g­af­gø­ren­de skud tro­vær­dig­hed.

Sø­ren Ga­de trak sig som be­kendt som for­svars­mi­ni­ster i 2010 på bag­kant af sa­gen om ’ Jæ­ger­bo­gen’, som en an­sat i For­svarskom­man­do­en hav­de over­sat til ara­bi­sk for at gi­ve ind­tryk af, at mør­ke kræft er var in­ter­es­se­ret i det dan­ske for­svars ar­bej­de. Ga­de for­lod helt ui­mod­si­ge­ligt et pil­rå­d­dent mi­ni­ste­ri­um, der hav­de mi­stet sin tro­vær­dig­hed. Hukom­mel­sen er kort, hvis Ga­de al­le­re­de nu skal væ­re man­den, vi kan sto­le me­re på end så man­ge an­dre. I GÅR BLEV vi og­så min­det om, at Sø­ren Ga­de fak­tisk man­ge gan­ge og i kon­tan­te ven­din­ger har af­vist et po­li­tisk co­me­ba­ck. Se­ne­st for kun tre uger si­den. Og al­li­ge­vel lan­de­de co­me­ba­ck­et per­fekt ti­met til den 1. maj, den tra­di­tions­ri­ge sce­ne for et fl er­tal af Ven­stres po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Det kun­ne og­så for­tæl­le hi­sto­rie om mang­len­de tro­vær­dig­hed. MEN LAD EN­DE­LIG det lig­ge. Det er Sø­ren Ga­des po­li­ti­ske ned­t­ur i sa­gen om ’ Jæ­ger­bo­gen’, der gør ondt på hans ima­ge. Det er her, man skal pe­ge hen, når det se­ri­øst frem­fø­res, at Sø­ren Ga­de li­ge­frem skal væ­re en tro­vær­dig­he­dens ban­ner­fø­rer for et af Dan­marks stør­ste par­ti­er. ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.