FAR HER OG MOR HER 1. MAJ

Hel­le Thor­ning Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Hvad vil­le Thor­ning op­nå 1. maj? Stats­mi­ni­ste­ren føl­ger ty­de­lig­vis en nø­je til­ret­telagt stra­te­gi for øje­blik­ket, og 1. maj var det Thor­nings plan at op­nå tre ting. For det før­ste at kom­me i off en­si­ven med en nyhed, der kun­ne ta­ge over­skrift er­ne. Den kom med mel­din­gen om, at hun er pa­rat til at se på dag­pen­ge­sy­ste­met - ik­ke mindst mu­lig­he­den for genop­tje­ning. Der­næst at få re­ge­rin­gens re­sul­ta­ter kom­mu­ni­ke­ret klart og over­be­vi­sen­de, så det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bag­land ved, hvad de skal frem­hæ­ve, når de mø­der væl­ger­ne. Og sidst, men ik­ke mindst, at teg­ne al­ter­na­ti­vet hårdt op, så Thor­ning kan få me­re be­væ­gel­se i væl­ger­ne fra blå blok mod rød blok.

Lyk­ke­des det? Ja i no­gen grad. Al­le­re­de aft enen før 1. maj slap dag­pen­ge­nyhe­den ud og sat­te en grundt­o­ne for da­gen, der na­tur­lig­vis aff ød­te den for­ven­te­de ’ det er ik­ke nok’- re­ak­tion fra SF og En­heds­li­sten, men som og­så fi k fag­bos­ser­ne på ba­nen med ros til stats­mi­ni­ste­ren. Sidst­nævn­te lan­ce­re­de selv for nog­le uger si­den de prin­cip­per, som Thor­ning nu gør til si­ne. Det ir­ri­te­re­de ty­de­ligt S- top­pen den­gang. I dag for­står vi bed­re hvor­for - det tog na­tur­lig­vis lidt luft ud af Thor­nings nyhed 1. maj.

Er Thor­nings kurs uden pro­ble­mer? et sik­kert stik. At han så oven i kø­bet stil­ler op i ar­bej­der­by­en Aal­borg, er et scoop for Ven­stre, som i åre­vis har ledt eft er en stærk kan­di­dat til et om­rå­de, som tra­di­tio­nelt stem­mer rødt, men hvor den ret­te kan­di­dat kan lå­se op for et stort Ven­stre- po­ten­ti­a­le. Det kan Ga­de, som er umå­de­lig po­pu­lær i Ven­stres bag­land. Ga­de var Løk­kes trumf i for­mands­op­gø­ret sid­ste år og kan bli­ve det i valg­kam­pen i år. Man­ge af de ven­stre­væl­ge­re, der eft er­hån­den har det no­get an­strengt med Løk­ke, har det no­get bed­re med Sø­ren Ga­de, el­ler ’ far her’ som han blev kendt som som for­svars­mi­ni­ster.

Er Ga­de uden pro­ble­mer? Nej. Så sent som i novem­ber 2014 vi­ste en Me­ga­fon­må­ling, at væl­ger­ne klart fo­re­trak Ga­de som Ven­stre­for­mand, for­an bå­de Løk­ke og Kri­sti­an Jensen. Der­med er det svært ik­ke at tol­ke Ga­des op­stil­ling ind i frem­ti­di­ge bryd­nin­ger om mag­ten i Ven­stre. Det vil be­tryg­ge nog­le væl­ge­re, men kan og­så sæt­te strøm på po­si­tions­kam­pen i Ven­stre.

Hvem kom bedst gen­nem 1. maj? Bå­de Thor­ning og Løk­ke kan så­dan set væ­re til­fred­se med da­gens for­løb. Thor­ning fi k sig­na­le­ret, at ’ mor her’ har styr på sa­ger­ne, og Løk­ke stjal dags­or­den med et co­me­ba­ck til ’ far her’.

Flyt­te­de 1. maj no­get? Ja, når en stats­mi­ni­ster fl yt­ter sig, så æn­drer det no­get i den vir­ke­li­ge ver­den. Om end Løk­ke hu­ske­de at min­de om, at det først bli­ver eft er et valg, som med så man­ge an­dre af re­ge­rin­gens ud­mel­din­ger.

Er vi tæt­te­re på et valg? Det er vi i sa­gens na­tur hver dag. Hel­le Thor­nings kamp­gejst og den po­li­ti­ske ka­pi­tal, hun brænd­te af, ty­der på, at hun er ved at læg­ge de sid­ste brik­ker i sin valgstra­te­gi på plads. Det er dog fort­sat så­dan, at valg bli­ver ud­skre­vet, når man vur­de­rer at ha­ve størst chan­ce for at vin­de. Kun Thor­ning ved, om hun er gå­et på we­e­kend med den fø­lel­se.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.