’’

BT - - DEBAT -

Nej. Hun får fag­be­væ­gel­sens op­bak­ning i ti­de før et valg, men til gen­gæld får hun jok­ket re­ge­rings­part­ne­ren grun­digt over tæ­er­ne.

Hvad vil­le Løk­ke op­nå 1. maj? Tre ting: Han vil­le ger­ne ha­ve me­re op­mærk­som­hed om, at han for no­gen tid si­den sag­de, at det var na­tur­ligt at se på genop­tje­nings­ret­ten til dag­pen­ge. Der­for stil­le­de han og­så op til in­ter­view fra mor­genstun­den - oven i kø­bet i Fæl­led­par­ken. For det an­det vil­le Løk­ke ger­ne stjæ­le no­get tor­den fra Thor­ning på ar­bej­der­nes kamp­dag. Det ske­te med off ent­lig­gø­rel­sen af, at Sø­ren Ga­de stil­ler op til fol­ke­tings­val­get for Ven­stre i Aal­borg. Og sidst, men ik­ke mindst, vil­le Løk­ke vi­se Thor­ning, at nok har hun vind i sej­le­ne, men hun har ik­ke skræmt ham.

Lyk­ke­des det? Gan­ske fi nt. Det er over­or­dent­lig svært at stjæ­le dags­or­den på en dag, hvor tra­di­tio­nen gen­nem år­ti­er har fo­re­skre­vet, at det hand­ler om fag­lig kamp og so­li­da­ri­tet.

Hvor stor en ge­vinst er Sø­ren Ga­de for Ven­stre? Sø­ren Ga­de er et trum­fk ort - ik­ke en jo­ker. Han er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.