LØK­KES KRONP

Sø­ren Ga­des til­ba­ge­ven­den til po­li­tik er dår­ligt nyt for Kri­sti­an Jen­sens for­mands­drøm­me

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

CO­ME­BA­CK

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen tog fu­sen på al­le, da han i går smed en bom­be ind i valg­kam­pen.

Nyhe­den om, at tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster og stem­me­slu­ger Sø­ren Ga­de hav­de sagt ja til at gø­re co­me­ba­ck for Ven­stre, blev helt frem til i går mor­ges holdt så tæt til krop­pen, at kun et par styk­ker ud over for­man­den selv vid­ste no­get om det.

Par­tiets næst­for­mand Kri­sti­an Jensen var til­sy­ne­la­den­de ik­ke ble­vet in­for­me­ret. Det sam­me gjaldt for den po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg, uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind og de øv­ri­ge med­lem­mer af Ven­stres le­del­ses­lag, som i tors­dags var til re­cep­tion på Fre­de­riks­berg- re­stau­ran­ten Josty i an­led­ning af den fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer Pe­ter Chri­sten­sens 40 års fød­sels­dag.

På det tids­punkt hav­de 52- åri­ge Sø­ren Ga­de ef­ter rå­dslag­ning med Løk­ke og par­ti­se­kre­tær Claus Ri­ch­ter sagt ja til til­bud­det om at stil­le op i Aal­borg Vest- kred­sen.

Egent­lig var kred­sen ik­ke le­dig. Men det blev den. Da­gen før - ons­dag 29. april - kom den hid­ti­di­ge kan­di­da­ten Mads Lind­holm plud­se­lig til den er­ken­del­se, at han al­drig vil­le kun­ne få stem­mer nok til at kom­me i Fol­ke­tin­get. stil­ling ik­ke er helt til­fæl­dig. Men sna­re­re et re­sul­tat af en nø­je til­ret­telagt og dyg­tigt ud­ført ma­nøv­re. Man hu­sker, at Sø­ren Ga­de så sent som i sep­tem­ber sid­ste år sva­re­de, at han ’ fand­me’ ik­ke skul­le i Fol­ke­tin­get igen. Si­den er fle­re hå­be­ful­de kreds­for­mænd ble­vet skuf­fe­de, når de for­søg­te at lok­ke ham med le­di­ge kred­se rundt om­kring i lan­det.

’ Hjul­pet’ til at gå af?

Tan­ken om et co­me­ba­ck kun­ne ik­ke slå rod i hans ho­ved før nu, og man spør­ger sig selv, om det vir­ke­lig kan pas­se, at en ung, am­bi­tiøs fol­ke­tings­kan­di­dat som Mads Lind­holm stop­per helt af sig

Til trods for at al­le - uden for­be­hold - øn­sker Ga­de vel­kom­men til­ba­ge, får Løk­ke så­le­des og­så li­ge sendt et lil­le, sy­le­spidst sig­nal til Kri­sti­an Jensen om, at for­man­den nu har kørt sin kron­prins i stil­ling. Ven­stre- for­man­den brag­te og­så Sø­ren Ga­de i spil un­der det dra­ma­ti­ske ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de i ju­ni sid­ste år, da Løk­ke var tru­et på for­mand­spo­sten.

Løk­ke har med ven­nen Sø­ren Ga­de til­ba­ge på hol­det nu for­ryk­ket magt­ba­lan­cen i sin favør.

Næst­for­mand Kri­sti­an Jensen kal­der Sø­ren Ga­des be­slut­ning for ’ glim­ren­de’ og vur­de­rer, at han kan styr­ke Ven­stres pro­fil og ska­be gen­nem­slags­kraft.

» Det er rig­tig godt, at han nu har ta­get be­slut­nin­gen og er af­kla­ret med, at han ger­ne vil til­ba­ge i dansk po­li­tik, « si­ger Kri­sti­an Jensen.

Et scoop

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de gør po­li­tisk co­me­ba­ck og stil­ler op til Fol­ke­tin­get i Aal­borg. Her hil­ser han på sin par­ti­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Ar­kiv­fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.