’’

Ga­de af­vi­ser co­me­ba­ck gang på gang på gang

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ga­de til BT, som­me­ren 2012

Ka­ster hånd­klæ­det i rin­gen

» Min over­vej­el­se var, at jeg ik­ke har en re­a­li­stisk chan­ce for at bli­ve valgt. Der­for gi­ver jeg kred­sen vi­de­re. Ons­dag kon­tak­te­de jeg min kreds­for­mand. Om tors­da­gen for­tæl­ler han mig, at Sø­ren Ga­de har sagt ja til at stil­le op, og det er jeg me­get glad for, « si­ger han.

Blandt Kri­sti­an Jen­sens støt­ter i par­ti­et har for­lø­bet gi­vet næ­ring til spe­ku­la­tio­ner om, at Sø­ren Ga­des op- selv, kun få uger før et valg?

Var det vir­ke­lig hans helt egen be­slut­ning, el­ler har no­gen ’ hjul­pet’ ham til at ind­se, at hans po­li­ti­ske lø­be­ba­ne var kørt til en­de, li­ge før Thor­ning slog på gongon­gen? Det af­vi­ser Mads Lind­holm, na­tur­lig­vis.

An­dre i par­ti­et kal­der det for ’ på­fal­den­de’, at han plud­se­lig får den­ne åben­ba­ring.

Når den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans En­gell vur­de­rer, at Sø­ren Ga­des co­me­ba­ck skær­per magt­kam­pen i Ven­stre, be­kræf­tes det in­di­rek­te af folk på de to flø­je i par­ti­et.

» Nu er der kom­met en spil­ler me­re på ba­nen, « som en ven­stre­mand ud­tryk­ker det. Par­tiets ener­gi­o­rd­fø­rer Lars Chr. Lil­le­holt si­ger, at Sø­ren Ga­de har truf­fet sin be­slut­ning af kær­lig­hed til Ven­stre.

» Han er et scoop for os, og vi har brug for Sø­ren. Det er mit ind­tryk, at han skul­le bru­ge lidt tid på at sun­de sig oven på job­bet i Land­brug & Fø­de­va­rer. Jeg var sam­men med ham for ik­ke så læn­ge si­den, og da vir­ke­de han til at væ­re 100 pro­cent klar igen. Jeg ved og­så, at han og Lars Løk­ke er næ­re ven­ner. De sup­ple­rer hin­an­den godt, « si­ger Lars Chr. Lil­le­holt.

Hans En­gell for­ud­ser, at Sø­ren Ga­des gen­komst træk­ker nog­le linjer ud i frem­ti­den.

» Med den her be­slut­ning me­ner jeg, at Ga­de og­så mel­der sig på ba­nen som mu­lig for­mand, hvis Løk­ke ta­ber det kom­men­de valg og må gå af. Hvis han der­i­mod ik­ke var stil­let op ved det her valg, vil­le jeg ha­ve haft svært ved at se ham som for­mand­skan­di­dat. Nu er det en re­el mu­lig­hed, at Ven­stre kan en­de i et kamp­valg mel­lem Kri­sti­an Jensen og Sø­ren Ga­de, « si­ger En­gell til tv2. dk.

Le­der si­de 4

Nej, jeg har alt­så ik­ke no­get øn­ske om at kom­me til­ba­ge til po­li­tik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.