Fik ot­te ti­mer

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

KLAR TIL KAMP

Sø­ren Ga­de for­lod i 2010 dansk po­li­tik ef­ter en tu­mul­ta­risk pe­ri­o­de som for­svars­mi­ni­ster. Nu er han igen klar til at træ­de ind på den po­li­ti­ske sce­ne. Men hvor­for?

I et in­ter­view med Dag­bla­det Holste­bro- Stru­er si­ger han:

» Jeg har he­le ti­den sagt, at hvis jeg fik den tan­ke, at jeg vil­le til­ba­ge, så skul­le jeg ba­re tæn­de for fjern­sy­net, og så var jeg ku­re­ret. Det har og­så he­le ti­den væ­ret rig­tigt. Og det er ik­ke for­di, jeg ik­ke har få­et til­budt op­stil­lings­kred­se de sid­ste år. Jeg har få­et til­budt kred­se i Jyl­land, på Fyn og Sjæl­land. Men tors­dag blev jeg så rin­get op fra Aal­borg, jeg fik ot­te ti­mer til at be­slut­te mig. Det var sand­syn­lig­vis sid­ste chan­ce for at nå det in­den val­get, og der­for sag­de jeg ja tak. Nu er jeg klar til po­li­tik igen. «

Lo­vet en mi­ni­ster­post?

Si­den hans kan­di­da­tur til Fol­ke­tin­get blev an­non­ce­ret, er der ble­vet spe­ku­le­ret i, om den 52- åri­ge nord­jy­de er ble­vet lo­vet en mi­ni­ster­post i en even­tu­el blå re­ge­ring. Det af­vi­ser han imid­ler­tid, men er­ken­der dog:

» Al­le po­li­ti­ke­re, der si­ger, at de ik­ke ger­ne vil væ­re mi­ni­ster, de ly­ver. Po­li­ti­ke­re er magt­dyr, og det er sjove­re at ha­ve ind­fly­del­se end ik­ke at ha­ve det. «

Ef­ter han blev

op­stil­let som kan­di­dat i Aal­borg, rin­ge­de Sø­ren Ga­de rundt til fle­re Ven­stre- folk, her­i­blandt næst­for­mand Kri­sti­an Jensen, som Ga­de kun­ne ha­ve du­el­le­ret mod, hvis Lars Løk­ke var gå­et af som for­mand un­der sin sto­re kri­se sid­ste år.

» Og han ( Kri­sti­an Jensen, red.) har sagt, at han var glad for, at jeg kom til­ba­ge, « si­ger Sø­ren Ga­de til Dag­bla­det Holste­bro- Stru­er.

Me­nings­må­lin­ger­ne har i den se­ne­ste tid væ­ret hår­de mod Ven­stre, som iføl­ge en Me­ga­fon- må­ling tors­dag kun er lan­dets tred­je­stør­ste par­ti. Og ta­ber Lars Løk­ke val­get, lig­ger et li­be­ralt for­mands­skif­te for­ment­lig li­ge om hjør­net. Her vil Sø­ren Ga­de igen bli­ve bragt i spil, selv­om han dog ik­ke vil tæn­ke på det nu.

Sø­ren Ga­de er klar til at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet for Ven­stre.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.