ASYLMARERIDT

200 flygt­nin­ge ven­ter på asyl­af­gø­rel­se på ube­stemt tid. Bå­de En­heds­li­sten og de bor­ger­li­ge ra­ser

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

ASYL

50 fa­mi­li­er har ven­tet me­re end et år på at få af­gjort de­res asylan­søg­nin­ger. EU- asyl­reg­ler træk­ker sa­ger­ne i lang­drag.

Pro­ble­met for de man­ge fa­mi­li­er er, at de er ble­vet re­gi­stre­ret som asylan­sø­ge­re i Ita­li­en og se­ne­re er kom­met til Dan­mark, skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

Her sid­der de nu så at si­ge i sak­sen.

Egent­lig si­ger reg­ler­ne, at de skal til­ba­ge til det land, de blev re­gi­stre­ret i, for at få af­gjort de­res asylsag.

Men de hårdt pres­se­de ita­li­en­ske asyl­cen­tre, der mod- ta­ger en stor del af de hel­di­ge flygt­nin­ge, der over­le­ver den fa­re­ful­de færd over Mid­del­ha­vet, er gan­ske en­kelt for rin­ge.

Det har Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol af­gjort, og de dan­ske myn­dig­he­der kan der­med ik­ke sen­de asylan­sø­ger­ne der­ned. Ef­ter fle­re rej­ser gen­nem

I Dan­mark hand­ler det Eu­ro­pa end­te de i Aar­hus, iføl­ge Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen hvor de søg­te asyl hos de dan­li­ge nu om 50 fa­mi­li­er, der i alt ske myn­dig­he­der. Men her tæl­ler 200 per­so­ner. be­gynd­te ira­ner­nes dan­ske

Hos­se­in, hans ko­ne Ma­ra­syl­ma­re­ridt. jan og de­res døtre, ot­te­åri­ge For fa­mi­li­en var un­der et Va­nia og Nir­va­na på én må­kort op­hold i Ita­li­en re­gi­ned, er én af fa­mi­li­er­ne i asyl­stre­ret som asylan­sø­ge­re, og lim­bo. De flyg­te­de for snart to der­med hvi­ler an­sva­ret for at år si­den fra Iran, for­di de var af­gø­re asylan­søg­nin­gen på kon­ver­te­ret til kri­sten­dom­myn­dig­he­der­ne i støv­lelan­men det.og ik­ke læn­ge­re føl­te sig sik­re. Af sam­me grund næ­ve dan­ske myn­dig­he­der nes de ik­ke med ef­ter­navn. har hen­vendt sig til de­res ita

De er beg­ge ud­dan­ne­de li­en­ske dit­to for at få en in­di­ø­ko­no­mer og hav­de go­de job vi­du­el ga­ran­ti på asylan­sø- i Iran. Der­for var de i stand til at be­ta­le en men­ne­skes­mug­ler he­le de­res op­spa­ring, sva­ren­de til cir­ka 200.000 kro­ner, for at fly­ve ind i EU og der­med slip­pe for at kryd­se Mid­del­ha­vet i båd.

Ita­li­ens an­svar

ger­nes sik­ker­hed, men ind­til vi­de­re uden at få svar til­ba­ge.

På Chri­sti­ans­borg væk­ker si­tu­a­tio­nen for de 200 flygt­nin­ge har­me.

» Vi har at gø­re med nog­le bør­ne­fa­mi­li­er, som har sid­det og ven­tet i så­dan et rets­løst rum i mindst et år, og et år er rig­tig lang tid i et lil­le barns

På et asyl­cen­ter i Ran­ders sid­der Hos­se­in og Marjan og ven­ter på an­det år. De har to døtre - Va­nia på 8 år og Nir­va­na, som er en må­ned gam­mel. Det er snart to år si­den, de flyg­te­de fra Iran, men de har end­nu ik­ke få­et af­gjort de­res asylsag.

Fo­to: Bo Am­strup liv, « si­ger En­heds­li­stens Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen, der me­ner, at sa­ger­ne skul­le af­gø­res i Dan­mark.

DF vil sen­de dem væk

Hen­des kol­le­ger fra DF og Ven­stre i den an­den en­de af fol­ke­tings­sa­len er og­så op­hid­se­de over sa­gen, men de vil hel­le­re se asylan­sø­ger­ne sendt væk.

» Det er den ene­ste far­ba­re vej. Vi kan ik­ke ha­ve, at de bli­ver her. Det er iso­le­ret set en lil­le grup­pe men­ne­sker, men hvis vi si­ger A her, så ri­si­ke­rer vi og­så at si­ge B på et an­det tids­punkt, « si­ger Martin Hen­rik­sen ( DF) til Ber­ling­s­ke.

DER­FOR KAN DE 200 FLYGT­NIN­GE IK­KE SEN­DES UD Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol af­sag­de 4. novem­ber 2014 dom i sa­gen, der går un­der nav­net ’ Ta­rak­hel mod Schweiz ( 29217/ 12)’. Dom­men ved­rø­rer en af­g­hansk fa­mi­lie med min­dre­åri­ge børn, som i over­ens­stem­mel­se med Dublin- for­ord­nin­gen skul­le sen­des til­ba­ge til Ita­li­en. Men dom­sto­len fandt, at det vil­le væ­re en kræn­kel­se af ar­ti­kel 3 i Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion at ud­sen­de fa­mi­li­en til Ita­li­en, hvis ik­ke de ita­li­en­ske myn­dig­he­der kun­ne ga­ran­te­re, at fa­mi­li­en vil­le bli­ve holdt sam­let, og at bør­ne­ne vil­le bli­ve ta­get hånd om på en må­de, som var til­pas­set de­res al­der. Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tions ar­ti­kel 3 ved­rø­rer spørgs­må­let om tor­tur og umen­ne­ske­lig be­hand­ling. Den fast­slår, at ’ in­gen må un­der­ka­stes tor­tur og ej hel­ler umen­ne­ske­lig el­ler va­næ­ren­de be­hand­ling el­ler straf’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.