DAN­SKE BRYSTER VOK­SER

På ti år er an­tal­let af kvin­der, der har få­et ope­re­ret bryster­ne stør­re, me­re end ti­doblet

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PLA­STIK­KIRUR­GI

Det er man­ge år si­den, at si­li­ko­ne­bryster var for­be­holdt de stors­mi­len­de ken­dis­ser i slad­der­bla­de­ne. Bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tio­ner er i dag vidt ud­bredt blandt helt al­min­de­li­ge dan­ske kvin­der.

Tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut vi­ser, at 2.136 kvin­der sid­ste år fik ope­re­ret bryster­ne stør­re. Det er me­re end ti gan­ge så man­ge som for ti år si­den, da 190 kvin­der kom un­der kni­ven for at få et par stør­re at­tri­but­ter.

Det er en ud­vik­ling, som over­læ­ge i pla­stik­kirur­gi på pri­vat­ho­spi­ta­let Ale­ris- Ham­let Bo Jøns­son kan nik­ke gen­ken­den­de til.

» In­ter­es­sen er kon­stant sti­gen­de, og af al­le de kos­me­ti­ske ope­ra­tio­ner, vi fo­re­ta­ger, er det de bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tio­ner, der er mest ef­ter­s­purgt, « si­ger han.

Han vur­de­rer, at der re­elt er fle­re kvin­der, der får ope­re­ret bryster­ne stør­re, end de of­fi­ci­el­le tal vi­ser. De pri­va­te kli­nik­ker har nem­lig ik­ke pligt til at ind­be­ret­te an­tal­let af ope­ra­tio­ner. Bo Jøns­son an­slår så­le­des, at der ale­ne sid­ste år var 4.000- 4.500 kvin­der, der gen­nem­gik en bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tion.

Om­ro­ke­ring

De fle­ste får for­stør­ret bryster­ne med si­li­ko­ne, nog­le med saltvand og an­dre med eget fedt fra hof­ter, ma­ve og lår. Sidst­nævn­te er en ny tek­nik, der især er ef­ter­s­purgt af kvin­der, der bå­de vil fjer­ne uøn­sket fedt og for­stør­re bar- men. Det er især de lidt æl­dre kvin­der, der ef­ter­spør­ger den kom­bi­na­tion.

» Med den me­to­de har vi fak­tisk åb­net for et helt nyt seg­ment af kvin­der i al­ders­grup­pen 60+, hvor vi op­le­ver mar­kant vækst, « si­ger Bo Jøns­son.

Kul­turso­cio­log Emi­lia van Hau­en pe­ger på, at det er ble­vet langt me­re ac­cep­ta­belt at få ope­re­ret bryster­ne stør­re.

» Det er ik­ke no­get, man gør i skjul på sam­me må­de som før i ti­den. Der er fle­re kvin­der, der sy­nes, de kan til­la­de sig at gø­re det og bru­ge pen­ge på det. De­bat­ten er langt me­re åben og nu­an­ce­ret end før i ti­den, « si­ger hun.

Mo­der­ne ma­ni­pu­la­tion

Emi­lia van Hau­en ser in­gen grund til at ryn­ke pan­den over ud­vik­lin­gen.

» Men­ne­sket har til al­le ti­der ma­ni­p­u­le­ret med vo­res krop. I de ve­st­li­ge lan­de har vi blandt an­det brugt kor­set­tet, i Ki­na var der fød­der­ne, der blev snø­ret ind, og i afri­kan­ske lan­de har vi set stam­mer, der sat­te run­de træski­ver i over- og un­der­læ­be, « si­ger hun.

Kul­turso­cio­lo­gen på­pe­ger, at det er ble­vet le­gi­timt at få fo­re­ta­get en bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tion, hvis det for den en­kel­te kvin­de er ens­be­ty­den­de med et hø­je­re selv­værd og en øget livskva­li­tet.

» Der er fle­re un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at man kan øge sin livskva­li­tet, hvis man får gjort no­get ved sin krop, som man vir­ke­lig læn­ges ef­ter og har lyst til at gø­re. Og nej, selv­føl­ge­lig lø­ser det jo ik­ke al­le pro­ble­mer­ne i li­vet at få ope­re­ret bryster­ne stør­re, men det kan godt lø­se et spe­ci­fikt pro­blem i for­hold til ens egen selv­fø­lel­se på det punkt, « si­ger Emi­lia van Hau­en.

Hun pe­ger dog på, at for­æl­dre­ne har et stort an­svar i at væ­re med til at sik­re, at de­res børn får et re­a­li­stisk for­hold til de­res krop.

» Der er nog­le pi­ger, der øn­sker sig nye bryster i 18 års fød­sels­dags­ga­ve. Jeg sy­nes, det på­hvi­ler for­æl­dre­ne at læ­re bør­ne­ne at få et be­vidst for­hold til de­res krop, så de ik­ke ba­re læ­ner sig op ad nog­le ide­a­ler, som in­gen kan le­ve op til, « si­ger Emi­lia van Hau­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.