RØD­BE­DE­DAG OV

I går fejre­de dan­sker­ne 1. maj, hvor der var mas­ser af po­li­ti­ske ta­ler og blaf­ren­de rø­de fa­ner

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø og Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VALG­TA­LE

Det er som be­kendt den sid­ste 1. maj før næ­ste fol­ke­tings­valg, og hvis det skul­le gå hen at fal­de ud til blå bloks for­del, så kan dan­sker­ne godt for­be­re­de sig på at sti­ge om bord i det, SF- for­mand Pia Ol­sen Dyhr fra ta­ler­sto­len i Ny­borg kald­te et ’ Ry­a­nair­sam­fund’.

SF- for­man­den hen­vi­ser til lav­pris­sel­ska­bets af­vis­ning af at ind­gå dansk overenskomst.

» Nog­le er op­ta­get af hans le­derskab, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr om Ven­stre- for­man­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V).

» Jeg er så­dan set ik­ke så op­ta­get af, om han fly­ver på før­ste klas­se el­ler ej. Det stør­ste pro­blem er, at han vil om­dan­ne he­le Dan­mark til et Ry­a­nair- sam­fund, « til­fø­jer hun fra ta­ler­sto­len.

Der­med er linjer­ne truk­ket op, og valg­kamps­re­to­rik­ken bli­ver yder­li­ge­re ud­fol­det, når SF- for­man­den pe­ger på, hvad det er, Ven­stre i hen­des op­tik ik­ke si­ger højt:

» De, der tje­ner mindst, skal tje­ne end­nu min­dre. Det skal la­ve­re ydel­ser ba­ne vej­en for. Bun­den skal træk­kes ned. Top­pen af sam­fun­det – nej de skal ik­ke rø­res, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr og til­fø­jer:

Stikpil­ler

» Jeg ved godt, at Lars Løk­ke og de an­dre par­ti­er på høj­re­fløj­en kap­pes om at kal­de sig ar­bej­der­par­ti­er. Ar­bej­der­par­ti­er!? Who are you kid­ding? «

Ud­over stikpil­ler til blå blok sæt­ter SF- for­man­den ord på et em­ne, som hun og­så ved sin 1. maj- ta­le sid­ste år bul­dre­de for:

LØR­DAG 2. MAJ 2015

» Sid­ste år brug­te jeg en stor del af min ta­le på dag­pen­ge­pro­ble­met. Men si­den er det desvær­re ble­vet me­get me­re på­træn­gen­de. Si­den 1. maj sid­ste år har om­kring 16.000 dan­ske­re mi­stet dag­pen­ge­ne. Tal­let har nu run­det 54.000 dan­ske­re, som står uden dag­pen­ge. Og hver ene­ste ti­me mi­ster knap to dan­ske­re sta­dig dag­pen­ge­ne, « si­ger hun.

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midts ( S) se­ne­ste ud­mel­ding om, at ’ genop­tje­nings­reg­ler­ne skal nytæn­kes’, im­po­ne­rer da hel­ler ik­ke SF­for­man­den syn­der­ligt:

» Ja­men, igen er jeg 100 pro­cent enig. Jeg sav­ner ba­re de kon­kre­te hand­lin­ger. For folk bli­ver jo ved med at drat­te ud af dag­pen­ge­sy­ste­met - og­så mens stats­mi­ni­ste­ren står og ta­ler på en dag som i dag, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

Den 1. maj var der som al­tid op­tog gen­nem Aal­borg til Kil­de­par­ken, hvor der var ta­ler og un­der­hold­ning. Her ses op­to­get på Vester­bro i Aal­borg. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Der blev lan­get nog­le pøl­ser over di­sken i Fæl­led­par­ken i går på ar­bej­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.