VER HE­LE LAN­DET

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LØR­DAG 2. MAJ 2015

FRA­VALG

Det var det tun­ge skyts, som En­heds­li­stens Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen hev frem, da hun i sin 1. maj- ta­le i går mor­ges op­for­dre­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt til at over­ve­je, om De Ra­di­ka­le skal med i en re­ge­ring, hvis de rø­de vin­der det kom­men­de fol­ke­tings­valg.

» De Ra­di­ka­le har blo­ke­ret for en løs­ning på dag­pen­ge­ka­ta­stro­fen. De har kon­se­kvent stå­et i vej­en for, at vi ef­fek­tivt be­kæm­per so­ci­al dum­ping. De får ju­le­lys i øj­ne­ne, når pen­sions­al­de­ren bli­ver hæ­vet og sel­skabs­skat­ten sæn­ket. Det er på ti­de at væl­ge De Ra­di­ka­le fra, « lød det fra den po­li­ti­ske ord­fø­rer. Og kri­tik­ken fort­sat­te: » De Ra­di­ka­le mø­der de men­ne­sker, der mi­ster job­bet, med et ar­ro­gant ’ så­dan er det jo’. De Ra­di­ka­le skri­ver i an­non­cer­ne, at de lyt­ter. Men de lyt­ter ik­ke til læ­rer­ne. Og de lyt­ter hel­ler ik­ke til den mu­rer, der for­tæl­ler dem, at han ik­ke kan hol­de til at krav­le rundt på en ta­gryg som 68- årig. «

Og end­nu en gang op­for­dre­de Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen re­ge­rin­gen til at æn­dre det ud­skæld­te dag­pen­ge­sy­stem så hur­tigt som mu­ligt:

» For­læng dag­pen­ge­pe­ri­o­den. Kor­te­re genop­tje­ning. Og selv­føl­ge­lig skal det tæl­le ti­mer, når man er i lønt­ilskud. Lad os nu kom­me i gang. Det er me­re end på ti­de, at vi får et trygt og ret­fær­digt dag­pen­ge­sy­stem, « sag­de hun.

For­skel­len på Løk­ke og Thor­ning

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen for­tal­te og­så, at hun of­te mø­der folk, der spør­ger: Ja­men, gør det no­gen som helst for­skel, om Hel­le Thor­ning- Sch­midt bli­ver sid­den­de, el­ler Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) kom­mer til mag­ten?

» Jeg kan godt for­stå fru­stra­tio­nen. Tro mig. Jeg ar­bej­der sam­men med dem hver ene­ste dag. Men det er så­dan set ik­ke så svært. Alt det, Thor­ning gør for­kert, det vil Løk­ke ha­ve me­re af, « lød sva­ret.

» Og til jer, der er så­dan lidt ro­man­tisk an­lagt: Glem det. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) kom­mer ik­ke ga­l­op­pe­ren­de på en el­ler an­den hvid hest med de ly­se lok­ker blaf­ren­de i vin­den og sør­ger for, at det he­le nok skal gå, « til­fø­je­de hun.

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) hol­der ta­le til 1. maj- ar­ran­ge­ment med rø­de fa­ner i Ta­pe­ten i Bal­lerup.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Hel­le Thor­ning- Sch­midt var i su­per hu­mør, da hun holdt ta­le i Fæl­led­par­ken i går. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.