Knal­det for sex ved kir­ke­gård

BT - - NYHEDER -

TA­GET

Et par på 30 og 31 år blev gre­bet på fersk ger­ning, da de hav­de sex ved en kir­ke­gård i Es­b­jerg i går ved højlys dag. Par­ret er nu sig­tet for blu­fær­dig­heds­kræn­kel­se, op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

» Vi modt­og en anmeldelse kl. 13.02 og send­te en pa­trul­je der­ud, som rig­tigt nok fandt et el­sken­de par ved kir­ke­går­den. Par­ret hav­de ik­ke sam­le­je, men hav­de an­den seksu­el om­gang med hin­an­den, som var an­stø­de­ligt over for an­dre, « for­tæl­ler Erik Lind­holdt, vagt­chef hos po­li­ti­et.

Kir­ke­går­den i Kir­ke­ga­de i det cen­tra­le Es­b­jerg bli­ver brugt som park, der­for var der en del an­dre men­ne­sker til ste­de, som hav­de frit ud­syn til det del­vist af­klæd­te par.

» Be­tjen­te­ne måt­te helt tæt på par­ret, før de blev op­mærk­som­me på, at po­li­ti­et var til ste­de. Hver­ken man­den el­ler kvin­den var helt æd­ru, « si­ger vagt­che­fen.

et var en kvin­de, der slog alarm, ef­ter hen­des dat­ter hav­de set en mand og en kvin­de ha­ve sex på en af kir­ke­går­dens sti­er.

Fred­die Grays død i po­li­tets va­re­tægt før­te til vold­som­me op­tø­jer i by­en.

Fo­to: Afp I Bal­ti­mo­re i USA er seks po­li­ti­be­tjen­te ble­vet sig­tet af statsankla­ge­ren Ma­rilyn Mos­by ( ne­derst t. h.) i sa­gen om den kun 25- åri­ge sor­te ame­ri­ka­ner Fred­die Grays død un­der en an­hol­del­se. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.