Drabsankla­ge mod be­tjen­te

Bal­ti­mo­res statsad­vo­kat sig­ter seks po­li­ti­be­tjen­te for at ha­ve for­voldt den an­hold­te Fred­die Grays død

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

USA

Seks po­li­ti­be­tjen­te sig­tes i sa­gen om den kun 25- åri­ge sor­te ame­ri­ka­ner Fred­die Grays død.

Det slog Bal­ti­mo­res statsad­vo­kat Ma­rilyn Mos­by fast på et pres­se­mø­de fre­dag, rap­por­te­rer fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er.

De seks be­tjen­te sig­tes blandt an­det for drab, over­fald og em­beds­mis­brug. De sig­tes for den lidt mil­de­re form for drab, kal­det ’ second­de­gree mur­der’, skri­ver Sky News.

» Jeg for­sik­re­de hans fa­mi­lie om, at in­gen er hæ­vet over loven, og at jeg vil for­føl­ge ret­fær­dig­he­den på de­res veg­ne, « sag­de Ma­rilyn Mos­by på pres­se­mø­det iføl­ge Sky News.

Mod­ta­get med ju­bel

Med­del­el­sen om, at Fred­die Grays død be­trag­tes som drab, og at po­li­ti­et vil bli­ve holdt an­svar­lig, blev mødt af ju­bel fra ind­byg­ger­ne i Bal­ti- mo­re. By­en har de se­ne­ste to uger væ­ret vid­ne til så vold­som­me pro­te­ster over sa­gen, at der har væ­ret ind­ført nat­ligt ud­gangs­for­bud. Po­li­ti­bi­ler og byg­nin­ger er ble­vet sat i brand, og bu­tik­ker er ble­vet hær­get, så selv USAs præ­si­dent har for­søgt at ta­le ind­byg­ger­ne til ro.

Fred­die Gray blev an­holdt 19. april, da han bar rundt på en kniv - dog af en ty­pe, der er lov­lig i sta­ten. Ved an­hol­del­sen på­drog han sig en ska­de på rygsøj­len, og da han ef­ter­føl­gen­de bad om læ­ge­hjælp fle­re gan­ge, und­lod be­tjen­te­ne at hjæl­pe ham. Han dø­de i po­li­tiets va­re­tægt.

De ame­ri­kan­ske be­tjen­tes fag­for­e­ning har be­næg­tet, at be­tjen­te­ne er an­svar­li­ge.

Fred­die Gray er den se­ne­ste i ræk­ken af sor­te mænd, der er dø­de som føl­ge af at ha­ve væ­ret ud­sat for en hård­hæn­det be­hand­ling af po­li­ti­et. Døds­fal­de­ne har for­år­sa­get et ra­ma­skrig i USA, for­di man­ge op­fat­ter hæn­del­ser­ne som en hård­hæn­det og ube­ret­ti­get magt­an­ven­del­se mod sor­te ame­ri­ka­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.