Jy­ske be­tjen­te på ter­ror- vagt

Rigs­po­li­ti­chef kal­der jy­ske be­tjen­te til Kø­ben­havn for at del­ta­ge i an­ti­ter­r­or­be­red­ska­bet

BT - - NYHEDER - Kasper Kil­de­gaard An­net­te Bon­de og Hen­rik Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NA­TIO­NAL OP­GA­VE

Bun­ke­vis af over­ar­bej­de. Sti­gen­de sy­ge­fra­vær og al­min­de­li­ge po­li­tiop­ga­ver, der skal ned­pri­o­ri­te­res.

Så­dan har vir­ke­lig­he­den væ­ret for be­tjen­te og po­li­tik­red­se øst for Lil­le­bælt, si­den Omar El- Hus­se­in i mid­ten af fe­bru­ar åb­ne­de ild mod først et de­ba­ta­r­ran­ge­ment på Øster­bro og si­den den jø­di­ske sy­na­go­ge i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn.

Og den vir­ke­lig­hed re­a­ge­rer rigs­po­li­ti­chef Jens Hen­rik Højb­jerg nu på. I et in­ter­view med Ber­ling­s­ke op­ly­ser han, at han net­op har be­slut­tet, at de jy­ske po­li­tik­red­se frem­over skal le­ve­re mand­skab til Kø­ben­havn.

Det sker for at af­la­ste be­tjen­te­ne på Fyn og Sjæl­land, som si­den ter­r­or­an­gre­bet har løf­tet stort set al­le de ek­stra­op­ga­ver, der har væ­ret, ale­ne.

» Vi har fulgt ud­vik­lin­gen nø­je, og nu er ti­den in­de til at bre­de den her op­ga­ve lidt ud. Der er ik­ke umid­del­bart no­gen ud­løbs­da­to på den bi­stand, som det sam­le­de dan­ske po­li­ti skal le­ve­re til Kø­ben­havns Po­li­ti, og be­tjen­te­ne fra Fyn og Sjæl­land har ydet en kæm­pe, kæm­pe ind­sats. Der­for vil vi ger­ne sør­ge for, at de bli­ver af­la­stet og får en stor let­tel­se ved, at der og­så er an­dre, der bi­dra­ger, « si­ger Jens Hen­rik Højb­jerg.

Mang­ler ot­te pct.

Kon­kret har det for­hø­je­de be­red­skab i Kø­ben­havn haft den kon­se­kvens, at Fyns Po­li­ti samt po­li­tik­red­se­ne på Sjæl­land i gen­nem­snit har måt­tet und­væ­re ot­te pct. af de­res dag­li­ge mand­skab.

I Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti­for­e­ning kal­der for­mand Jør­gen Fi­sker det for ’ helt na­tur­ligt’, at de jy­ske be­tjen­te nu og­så skal ta­ge del i det for­hø­je­de be­red­skab i Kø­ben­havn.

» Mit grund­læg­gen­de syns­punkt er, at der er ta­le om en na­tio­nal op­ga­ve. Det er ik­ke ukendt for os at del­ta­ge i op­ga­ver i ho­ved­sta­den, og så­fremt det fo­re­går ef­ter ri­me­li­ge spil­le­reg­ler, ser jeg in­tet pro­blem i det, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.