De er Dan­marks sangstem­me

Her er den dan­ske Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2015- jury

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

LØR­DAG 2. MAJ 2015

KON­KUR­REN­CE

To vin­de­re, to ta­be­re og man­den bag årets se­er­fa­vo­rit skal ud­gø­re Dan­marks jury ved årets Eu­ro­vi­sion Song Con­test- fi­na­le.

Med kun få uger til­ba­ge er der så småt ved at kom­me tryk på for­be­re­del­ser­ne, in­den det he­le går løs til Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2015 i den østrig­ske ho­ved­stad Wi­en.

Fra Dan­mark sen­des det fi­re mand sto­re band An­ti So­ci­al Me­dia, der i fe­bru­ar vandt det dan­ske Me­lo­di Grand Prix i Gi­gan­ti­um i Aal­borg. De skal i før­ste om­gang for­sø­ge at vin­de de eu­ro­pæ­i­ske se­e­res gunst, når de træ­der på sce­nen til den før­ste se­mi­fi­na­le 19. maj i Stadt­hal­le med plads til 16.000 til­sku­e­re.

Men det er ik­ke kun se­er­ne, An­ti So­ci­al Me­dia og re­sten af del­ta­ger­ne, der skal over­be­vi­se. Halv­de­len af hvert lands stem­mer for­de­les nem­lig af en spe­ci­elt ud­pe­get jury. I Dan­mark be­står den af:

Jury­for­mand Sø­ren Pop­pe - vin­der af det dan­ske grand­prix i 2001 og num­mer 2 i Eu­ro­vi­sion se­ne­re sam­me år i Par­ken i Kø­ben­havn.

An­na David - po­p­san­ger og del­ta­ger ved det dan­ske grand­prix i 2014.

Mi­cky Ske­el - skrev san­gen ’ Su­itca­se’ til sin nu for­hen­væ­ren­de kæ­re­ste An­ne Ga­de­gaard, der delt­og i årets dan­ske Me­lo­di Grand Prix. San­ge­r­in­den fik fak­tisk flest se­e­res stem­mer, men end­te blot som num­mer to.

Lot­te Fe­der - re­præ­sen­te­re­de Dan­mark ved Eu­ro­vi­sion i 1992, hvor hun end­te som num­mer 12.

Tam­ra Rosa­nes - san­ge­r­in­de og del­ta­ger ved det dan­ske grand­prix i 2005.

Kon­tro­ver­si­el­le dom­me­re

Ved det dan­ske Me­lo­di Grand Prix tid­li­ge­re i år kom den da­væ­ren­de jury til at spil­le en stor og kon­tro­ver­si­el rol­le. Se­er­nes fa­vo­rit var nem­lig den tid­li­ge­re bar­ne­stjer­ne An­ne Ga­de­gaard og hen­des sang ’ Su­itca­se’. Men da jury­en, hvis stem­mer tal­te li­ge så me­get som den sam­le­de dan­ske se- er­ska­res, valg­te at gi­ve fle­re po­int til dren­ge­ban­det An­ti So­ci­al Me­dia, tip­pe­de sej­ren over til de un­ge fy­re.

Et re­sul­tat, som hos fle­re ik­ke faldt i god jord. Og jury­ens egen for­mand Sø­ren Pop­pe ud­tal­te end­da, at han men­te, de hav­de haft for me­get magt.

» Det kan godt væ­re, at vi sid­der nog­le folk og ved en mas­se om grand­prix, men det skal væ­re dan­sker­ne, der skal af­gø­re, hvem der skal vi­de­re. Der­for skal de ha­ve et stør­re ta­le­rør, « sag­de han til BT kort ef­ter An­ti So­ci­al Me­dia hav­de la­det sig fejre som vin­de­re på sce­nen i Gi­gan­ti­um i fe­bru­ar.

Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2015, se­mi­fi­na­len som Dan­mark er med i, af­hol­des tirs­dag d. 19. maj, mens den helt sto­re fi­na­le lø­ber af stab­len lør­dag d. 23. maj - for­hå­bent­lig med dansk del­ta­gel­se.

Sø­ren Pop­pe ( øverst t. v.) er for­mand for det dan­ske juryhold. Han var og­så med i jury­en, der gav An­ti So­ci­al Me­dia ( til høj­re) sej­ren og send­te se­er­fa­vo­rit­ten An­ne Ga­de­gaard ( øverst i mid­ten) hjem. Nu har Mi­cky Ske­el ( øverst i mid­ten), der skrev hen­des sang, få­et en plads ved si­den af Pop­pe i Eu­ro­vi­sion- jury­en.

Fo­to: Be­ti­na Garcia og Hen­ning Bag­ger

Sid­ste år delt­og An­na David selv i Me­lo­di Grand Prix, men kom ik­ke i fi­na­len. Hun har nu få­et en plads i det dan­ske Eu­ro­vi­sion- jury- pa­nel.

Fo­to: Be­ti­na Garcia

Tam­ra Rosa­nes var selv Me­lo­di Grand Prix­del­ta­ger i 2005, og nu er hun med­dom­mer i den dan­ske jury til Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

Fo­to: Ernst van Nor­de

I 1992 for­sva­re­de Lot­te Fe­der Dan­mark ved det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix, sam­men med Ken­ny Lu­ebcke. Nu er hun med i den dan­ske jury.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.