Po­li­ti­et mas­se­an­holdt hoo­ligans

Nord­s­jæl­lands Po­li­ti an­holdt i går 13 fod­bold­fans, der smed ka­nonslag og gre­ne ef­ter po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

HÆR­VÆRK

13 hoo­ligans blev an­holdt og sat i fut­tog på Klam­pen­borg Sta­tion, ef­ter de hav­de smidt ka­nonslag og gre­ne ef­ter po­li­ti­et.

Grup­pen gik amok i mø­det med po­li­tiets be­tjen­te fre­dag af­ten, for­di or­dens­mag­ten for­søg­te at smi­de dem ud fra en restau­rant.

» En flok ra­bi­a­te fans hav­de sid­det på et værts­hus på Bak­ken og ind­ta­get rus­mid­ler, som man ik­ke må ind­ta­ge der - no­get pul­ver af en slags. Da vi be­der dem om at for­la­de ste­det, næg­ter de, og da vi en­de­lig får dem ud, eska­le­rer det, « for­tæl­ler vagt­chef Pal­le Jør­gen­sen fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti til BT.

De un­ge mænd træk­ker mod den nær­lig­gen­de S- togs- sta­tion, men på vej­en væl­ter de raf­te­hegn og smi­der ka­nonslag og gre­ne ef­ter po­li­ti­et, som de og­så rå­ber ef­ter.

» De er fuld­stæn­dig uden for pæ­da­go­gisk ræk­ke­vid­de, og til sidst har de få­et så man­ge chan­cer, at vi med as­si­stan­ce fra Kø­ben­havns Po­li­ti skri­der til an­hol­del­se, « for­tæl­ler vagt­che­fen.

Sig­tes for hær­værk og vold

De an­hold­te er fra hoo­ligan­grup­per­ne Blue Ar­my, som støt­ter Lyng­by Bold­klub, og Co­pen­ha­gen Casu­als, som støt­ter FC Kø­ben­havn.

De kan nu se frem til at bli­ve sig­tet for hær­værk og for­ment­lig og­så for straf­fe­lovens § 119, som går på vold og trus­ler mod tje­ne­ste­mand i funk­tion.

Nord­s­jæl­lands Po­li­ti an­holdt 13 hoo­ligans ef­ter tu­mult på Dy­re­havs­bak­ken i Klam­pen­borg nord for Kø­ben­havn. Fo­to: alarm112­dan­mark. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.