’ NU IGEN?’ ’’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Mi­cha­el Christensen, ad­vo­kat Ar­kiv­fo­to: Si­mon Læs­søe

Jeg tænk­te, at det sim­pelt­hen ik­ke kun­ne væ­re rig­tigt

ER­STAT­NINGS­SAG

’ Vi har brug for hjælp til at bli­ve hørt.’ Så­dan ind­le­der Jakob Andersen et op­slag på Fa­ce­book, hvor han be­skri­ver, hvor­dan hans ko­ne Ka­ri­na sid­ste år blev over­fal­det på sin ar­bejds­plads, fi k dis­kuspro­laps og PTSD som føl­ge der­af og se­ne­re blev næg­tet en er­stat­ning, for­di de først hav­de an­meldt det til po­li­ti­et et døgn eft er, at tids­fri­sten på 72 ti­mer ud­løb.

Da Ka­ri­na An­der­sens ad­vo­kat, Mi­cha­el Christensen fra San­da­ger Ad­vo­ka­ter, der har spe­ci­a­le i er­stat­nings­sa­ger, før­ste gang hør­te om, at Er­stat­ningsnæv­net ik­ke men­te, Ka­ri­na Andersen var be­ret­ti­get til en er­stat­ning, kun­ne han ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke: ’ Nu igen?’

» Jeg tænk­te, at det sim­pelt­hen ik­ke kun­ne væ­re rig­tigt. Men der var ik­ke an­det for end at gå i gang med sa­gen, som jo po­ten­ti­elt kan en­de i ret­ten. Så det var ba­re med at kom­me i gang med at fi nde be­vi­ser, kol­de fak­ta og vid­ner, « si­ger Mi­cha­el Christensen.

For at man kan få en er­stat­ning fra Er­stat­ningsnæv­net eft er en ar­bejds­ska­de, som for ek­sem­pel er for­år­sa­get af vold, skal man an­mel­de episo­den til po­li­ti­et in­den for 72 ti­mer. Ka­ri­na Andersen og hen­des mand an­meld­te den eft er 96.

Et døgn for sent

De var der­med blot et døgn for sent med at an­mel­de over­fal­det, selv­om Jakob Andersen i sit op­slag på Fa­ce­book, der i skri­ven­de stund er delt næ­sten 70.000 gan­ge, skri­ver, at par­ret in­tet fi k at vi­de om tids­fri­sten, og at de hav­de væ­ret i kon­takt med po­li­ti­et al­le­re­de på sel­ve over­falds­da­gen, hvor­eft er po­li­ti­et an­be­fa­le­de Ka­ri­na Andersen at ta­ge på ska­destu­en.

Al­li­ge­vel var det ik­ke nok til, at Ka­ri­na Andersen kun­ne få en er­stat­ning for sin ska­de, som hun fi k, da en fuld kun­de plud­se­lig gik om bag di­sken i den bu­tik, hun ar­bej­de­de i i Kø­ben­havns Luft havn.

Den ful­de mand greb fat om hen­des hals. Og han holdt fast. Først da luft hav­nens sik­ker­heds­folk kom til og fi k ham væk, kun­ne Ka­ri­na Andersen slap­pe af.

Si­den har hun få­et kon­sta­te­ret dis­kuspro­laps, pi­skes­mæld og post- trau­ma­tisk stress syn­drom, PTSD. I da­ge­ne eft er over­fal­det hav­de hun det bå­de fy­sisk og psy­kisk dår­ligt. Der­for kun­ne hun først over­skue at gå til po­li­ti­et med en en­de­lig anmeldelse eft er fi re da­ge.

» Jeg var over­ra­sket over, at hun ik­ke kun­ne få er­stat­ning. For jeg vid­ste jo, at bå­de luft - hav­nens securi­ty og po­li­ti­et hav­de væ­ret in­de over, « si­ger Mi­cha­el Christensen.

Der er und­ta­gel­ser

Men der er und­ta­gel­ser fra reg­len om de 72 ti­mer, for­kla­rer ad­vo­ka­ten. Og det er de und­ta­gel­ser, de hå­ber kan gi­ve Ka­ri­na Andersen dis­pen­sa­tion, så hun al­li­ge­vel kan få sin er­stat­ning.

» Når man læ­ser loven, er der nog­le und­ta­gel­ser. Det er der al­tid. Det er der­for, så­dan nog­le som mig sid­der her. Og der er nog­le gan­ske sær­li­ge til­fæl­de, hvor man al­li­ge­vel kan få an­er­kendt sin sag, selv­om man ik­ke har nå­et at an­mel­de det in­den for 72 ti­mer. Det er, hvis man har væ­ret ’ lov­ligt und­skyldt’, så­dan sagt lidt groft , « si­ger Mi­cha­el Christensen og til­fø­jer:

» I min op­tik træff er Er­stat­ningsnæv­net oft e af­gø­rel­se på grund af tidsover­skri­del­se uden egent­lig at gå i dyb­den med, hvor­for den ik­ke er over­holdt og fi nde ud af, hvad der er sket. Det er og­så det, der er sket her. Og så står vi så med Jakobs Fa­ce­book- op­slag, som dels er et ud­tryk for fru­stra­tion og et ud­tryk for: ’ kan det vir­ke­lig pas­se?’ «

Ad­vo­ka­ten me­ner dog, at det bur­de væ­re mu­ligt for Ka­ri­na Andersen at få dis­pen­sa­tion.

Kø­ben­havns Luft­havn, hvor over­fal­det på Ka­ri­na Andersen fandt sted i en af luft­hav­nens bu­tik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.