Ige ter­r­o­ri­ster

BT - - NYHEDER -

Iden­ti­te­ten ken­des kun på få af med­lem­mer­ne af Hit­lers ter­r­or­grup­pe, nem­lig de, som til­hør­te Pe­ter­grup­pen. Fle­re af dem hav­de over 50 liv på samvit­tig­he­den. Fo­to: Po­li­ti­mu­se­et De­tal­je­fo­to af nog­le af de hånd­vå­ben, der be­fandt sig i et af depor­ter­ne. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res Fre­de­rik Strand fra Po­li­ti­mu­se­et med en af de hånd­gra­na­ter, som lå i et af depor­ter­ne. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Hånd­teg­net kort over, hvor et af depor­ter­ne be­fin­der sig. Fo­to: Po­li­ti­mu­se­et

Ud­drag af ind­holds­for­teg­nel­se over et af vå­ben­de­po­ter­ne samt for­kla­ring på, hvor­dan man fandt frem til det. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Der lå spræng­stof­fer nok til at kun­ne for­vol­de stor ska­de på jer­n­ba­ner el­ler fær­ger.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.