Græsk sagn­helt

En ung græsk sol­dats hel­te­mo­di­ge ind­sats un­der red­nin­gen af en grup­pe bå­d­flygt­nin­ge har gi­vet græker­ne en sjæl­den lej­lig­hed til at væ­re stol­te af de­res land. Bil­le­det af ham på vej op af ha­vet er gå­et ver­den rundt

BT - - NYHEDER - Martin Tøn­ner mart@ ber­ling­s­ke. dk

HEL­TE­MOD

Det var tid­ligt på for­mid­da­gen. An­to­nis De­li­gi­o­r­gis og hans ko­ne Theo­dora hav­de net­op af­le­ve­ret de­res to børn i sko­len, og in­den de skul­le vi­de­re med da­gens øv­ri­ge gø­re­mål, var der – som det næ­sten al­tid er til­fæl­det i Sy­d­eu­ro­pa – li­ge tid til en god kop kaf­fe. Knap hav­de det græ­ske æg­te­par imid­ler­tid sat sig ret­te på en for­tovscafé nær hav­nen i Rho­dos, før hver­dag­si­dyl­len blev brudt.

En ya­cht, fyldt til bri­ste­punk­tet med eri­tre­an­ske og sy­ri­ske flygt­nin­ge, sej­le­de di­rek­te ind de far­li­ge skær ud for fe­ri­eø­ens ho­ved­by. Få øje­blik­ke se­ne­re var det skrø­be­li­ge træ- skib spl­in­tret og fal­det fuld­stæn­dig fra hin­an­den, mens de godt 90 om­bord­væ­ren­de des­pe­rat klam­re­de sig til vragstum­per­ne få me­ter fra den frel­sen­de strand.

Fi­sker­bå­de og red­nings­mand­skab duk­ke­de næ­sten øje­blik­ke­ligt op for at kom­me dem til und­sæt­ning. i hæ­ren tog sig kun tid til at smi­de skjor­ten og kræn­ge sko­e­ne af, før han ka­ste­de sig ud i Ægæ­er­ha­vet for at hjæl­pe. Og det var, da han en lil­le halv ti­mes tid se­ne­re, med fød­der­ne trå­dt til blods mod de skar­pe klip­per, kæm­pe­de med at red­de en af de sid­ste over­le­ven­de i land, at pres­se­fo­to­gra­fen Argiris Mantikos tog sit bil­le­de.

Li­vet og dø­den

Fo­to­gra­fi­et er – si­tu­a­tio­nen ta­get i be­tragt­ning – næ­sten uri­me­lig smukt og stem­nings­fyldt. Med en mur af sma­rag­d­blåt hav stemt op i me­ter­hø­je bøl­ger som bag­grund er fle­re grup­per af red­nings­folk i rø­de ve­ste i gang med bjærg­nings­ar­bej­det, men op­mærk­som­he­den sam­ler sig hur­tigt om de to per­so­ner i kom­po­si­tio­nens ven­stre si­de.

Den un­ge eri­tre­an­ske kvin­de iført en dyng­våd sort vind­jak­ke sid­der i re­la­tiv sik­ker­hed på en klip­pe ef­ter at væ­re ble­vet bjær­get fra den bø­je, hun gen­nem 20 uen­de­li­ge mi­nut­ter har klam­ret sig til. Et par lø­se hår­lok­ker kli­strer sig til hen­des an­sigt, mens hun snap­per ef­ter vej­ret med vidt åben mund, og i de sto­re øj­ne står ræds­len ef­ter at ha­ve stir­ret li­ge ind dø­den fort­sat ma­let med uhyg­ge­lig ty­de­lig­hed.

Bag­ved står imid­ler­tid De­li­gi­o­r­gis, halv­nø­gen som en græsk sagn­helt, med et næn­somt greb om hen­des skul­dre, og hans be­slut­som­me an­sigts­ud­tryk for­sik­rer os om, at ma­re­rid­tet er slut: At li­vet den­ne gang har sej­ret over dø­den, og at hi­sto­ri­en om de se­ne­ste ugers bå­d­flygt­nin­ge­kri­se i Mid­del­ha­vet – fyldt som den er med ky­nis­me, na- ivi­tet, hal­ve løs­nin­ger og moral­ske gråzo­ner – og­så nog­le gan­ge kan for­tæl­les en­kelt og smukt.

Ære og pligt

Det er for­ment­lig ik­ke mindst der­for, at Mantikos’ bil­le­de i sid­ste uge pry­de­de for­si­den i al­ver­dens avi­ser, her­i­blandt New York Ti­mes og The Gu­ar­di­an. Den glo­ba­le be­røm­mel­se, som De­li­gi­o­r­gis i den for­bin­del­se har op­nå­et, er gi­vet­vis flyg­tig, men så me­get de­sto me­re fortjent.

For­u­den We­ga­si Ne­bi­at, som kvin­den på bil­le­det hed­der, red­de­de ser­gen­ten ene mand fle­re end 20 af de 90 over­le­ven­de flygt­nin­ge fra den for­li­ste ya­cht i land. Her­i­blandt fle­re børn og en gravid kvin­de, der kort ef­ter fød­te sit barn og gav det nav­net An­to­nis. En græsk ge­stus, der har gi­vet De­li­gi­o­r­gis’ lands­mænd en sjæl­den lej­lig­hed til at væ­re stol­te af de­res gælds­pla­ge­de og in­ter­na­tio­nalt sta­dig me­re ug­le­se­te land.

Man­dag kvit­te­re­de den græ­ske for­svars­mi­ni­ster, Pa­nos Kam­men­os, der som le­der af et høj­re­na­tio­nalt par­ti el­lers ik­ke er spe­ci­elt pjat­tet med im­mi­gran­ter, da og­så med en tap­per­heds­me­dal­je, over­rakt ved en ce­re­mo­ni i At­hen.

Selv me­ner De­li­gi­o­r­gis, som det sig hør og bør for en rig­tig helt, ik­ke at ha­ve ud­ret­tet no­get sær­ligt.

» Jeg gjor­de blot min pligt som men­ne­ske og som mand og ud­nyt­te­de min træ­ning fra hæ­ren, « si­ger han i et in­ter­view med den bri­ti­ske avis The Ob­ser­ver og til­fø­jer om We­ga­si Ne­bi­at:

» Men én ting jeg vil al­drig glem­me: hen­des an­sigt. Al­drig no­gen­sin­de. «

Det al­le­re­de nu be­røm­te fo­to af red­nings­ak­tio­nen på Rho­dos, hvor den græ­ske sol­dat An­to­nis De­li­gi­o­r­gis med bar over­krop red­der en af de sid­ste bå­d­flygt­nin­ge i land. Fo­to: Argiris Mantikos/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.