Med­vind til Vest­as

BT - - NYHEDER - Mor­ten Jas­per mja@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Claus Fi­sker

KÆM­PE­OR­DRE

Vest­as le­ve­re­de go­de nyhe­der på tær­s­k­len til sto­re­be­de­dags­fe­ri­en. Sent tors­dag af­ten meld­te det dan­ske vind­møl­le­sel­skab ud, at den stør­ste en­kelt­or­dre i USA no­gen­sin­de nu er en re­a­li­tet.

Der er ta­le om en så­kaldt fast og ube­tin­get or­dre i USA på 200 styk­ker af V110- 2.0 MW­møl­ler, hvil­ket sva­rer til i alt 400 MW. Vind­møl­ler­ne skal rej­ses på vind­møl­le­far­men Gran­de Prai­rie i Holt Co­un­ty i sta­ten Ne­bra­ska.

Or­dren kom­mer fra det ame­ri­kan­ske ener­gi­sel­skab BHE Re­newab­les, LLC, der er et sel­skab un­der Ber­ks­hi­re Hat­haway Ener­gy, der ejer en ræk­ke sto­re ame­ri­kan­ske ener­gi­sel­ska­ber i USA.

Det er før­ste gang, at sel­ska­bet fra Stru­er ind­går af­ta­le med BHE Re­newab­les, og Vest­as’ salgs­di­rek­tør på det ame­ri­kan­ske mar­ked Chris Brown er da og­så op­ti­mi­stisk i for­hold til den nye sam­ar­bejds­part­ner.

» BHE Re­newab­les er en stor spil­ler på i det ame­ri­kan­ske vind­mar­ked. Ejer­sel­ska­bet er kendt og respek­te­ret for si­ne lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger, « for­kla­rer Chris Brown.

Der er ik­ke blot ta­le om en stor ame­ri­kansk or­dre for det dan­ske sel­skab, og­så i ame­ri­kansk må­le­stok er pro­jek­tet i Ne­bra­ska stort. Det for­kla­rer BHE Re­newab­les’ di­rek­tør for vin­de­ner­gi Tom Bud­ler.

» Når Gran­de Prai­rie står klar, vil det væ­re det stør­ste vind­pro­jekt i Ne­bra­ska og vil få en stor be­tyd­ning for Ne­bra­skas øko­no­mi og frem­tid, « for­kla­rer han.

Kon­trak­ten om­fat­ter le­ve­ring og idrift­sæt­tel­se af vind­møl­ler­ne samt en fe­mårig ser­vi­ce­af­ta­le. Det for­ven­tes, at møl­ler­ne står klar i 2. kvar­tal af 2016, og er i drift fra 4. kvar­tal 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.