Flyv til Må­nen på 4 ti­mer

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

MÅ­NELAN­DING

Skal som­mer­fe­ri­en gå til Kor­fu i det græ­ske øhav? El­ler til Må­nen? Dét valg vil in­den­for en over­sku­e­lig frem­tid væ­re dit.

Den ame­ri­kan­ske rum­fart­sad­mi­ni­stra­tion Na­sa er nem­lig for ti­den ved at te­ste en ny ty­pe mo­tor, som vil kun- ne brin­ge os til Må­nen på ba­re 4 ti­mer.

Når det kan la­de sig gø­re at rej­se ik­ke min­dre end 384.405 km hur­ti­ge­re end ly­sets ha­stig­hed, skyl­des det en helt ny ty­pe mo­tor, som Na­sa har ar­bej­det på læn­ge og iføl­ge for­skel­li­ge fora for rum­nør­der al­le­re­de er be­gyndt at te­ste.

Warp Dri­ve hed­der mo­to­ren, hvis sy­stem iføl­ge Daily Mail er ba­se­ret på et elek­tro­mag­ne­tisk drev, som ska­ber mi­kro­bøl­ger, som sen­des gen­nem en sær­lig en­hed og ska­ber frem­drift af rum­ski­bet uden brug af brænd­stof. Som­mer­fe­rie på Må­nen? Det kan bli­ve re­a­li­stisk med en ny ty­pe mo­tor, der li­ge nu te­stes af Na­sa. Fo­to: Keld Navn­toft

Net­op det at mo­to­ren så­le­des er ’ selv­for­sy­nen­de’ og kan fun­ge­re uden brænd­stof, er re­vo­lu­tio­ne­ren­de og be­ty­der iføl­ge fle­re uden­land­ske nyheds­me­di­er, at selv rej­ser til de fjer­ne­ste pla­ne­ter ik­ke læn­ge­re er no­get, der kun hø­rer sci­en­ce fi­ction- film til.

’ Ab­sur­de te­o­ri­er’

En rej­se til ek­sem­pel­vis dob­belt­stjer­ne- sy­ste­met Al­fa Cen­tauri, som i dag vil ta­ge ti­tu­sind­vis af år, vil­le med den nye tek­no­lo­gi kun­ne gø­res på blot 100 år.

Ik­ke kun ame­ri­kan­ske Na­sa - men og­så man­ge an­dre pri­va­te og stats­li­ge rum­forsk­nings­pro­gram­mer- har læn­ge ar­bej­det på tek­nik­ker som den­ne. Og må­ske er det der­for, at Na­sa på sin hjem­mesi­de af­vi­ser ryg­ter­ne og blot skri­ver:

’ Der er man­ge ab­sur­de te­o­ri­er in­den­for vi­den­ska­be­lig research, som med ti­den er ble­vet re­a­li­te­ter. Men for nu­væ­ren­de og i nær­me­ste frem­tid for­bli­ver Warp Dri­ve en drøm.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.