TV- se­e­re kå­re­de Ca­meron som vin­der

BT - - NYHEDER -

STOR­BRI­TAN­NI­EN

Det spid­ser til for kan­di­da­ter­ne til po­sten som bri­tisk pre­mi­er­mi­ni­ster in­den par­la­mentsval­get 7. maj.

Tors­dag af­ten lag­de BBC stu­die til den sid­ste sto­re tv- de­bat mel­lem de tre ho­ved­du­el­lan­ter.

Den sid­den­de kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron trak sig iføl­ge tv- se­er­ne sej­r­rigt ud af de­bat­ten. 44 pct. kro­ne­de Ca­meron som sej­r­her­re i en straks­må­ling fo­re­ta­get for avi­sen The Gu­ar­di­an. 38 pct. pe­ge­de på La­bours Ed Mi­li­band som vin­der, mens blot 19 pro­cent af de ads­purg­te men­te, at vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster Ni­ck Clegg fra Li­be­ral­de­mo­kra­ter­ne sva­re­de bedst for sig i du­el­len, hvor kan­di­da­ter­ne blev stil­let en ræk­ke kri­ti­ske spørgs­mål fra pu­bli­kum i stu­di­et.

Par­la­mentsval­get har fle­re gan­ge få­et be­teg­nel­sen det mest ufor­ud­si­ge­li­ge valg i Stor­bri­tan­ni­en si­den 1970er­ne. Fle­re må­lin­ger har dog de se­ne­ste da­ge vist, at Ca­meron har ind­ledt en stærk slut­spurt, og en me­nings­må­ling ons­dag gav end­da Ca­meron et for­spring på he­le fem pro­cent­po­int til La­bour. An­dre nye må­lin­ger, blandt an­det fra YouGov, har dog vist, at Ed Mi­li­band kan kal­de sig pre­mi­er­mi­ni­ster på tors­dag med et spin­kelt fler­tal. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.