Kul­tur Ukendt Os­bour­ne kla

Net­op som re­sten af re­a­li­ty- kla­nen gør sig klar til pen­sion, er dat­te­ren Aimée klar til gen­nem­brud

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

OSBOURNESTJERNE

La­na del Ray og La­dy Ga­ga er blandt Aimée Os­bour­nes be­røm­te fans. Men Ozzy og Sha­rons æld­ste dat­ter er ik­ke in­ter­es­se­ret i su­per­stjer­ne­sta­tus. Hun vil ba­re ha­ve sin mu­sik ud. Og det får hun snart.

Det før­ste mi­ni­al­bum, der ba­re bæ­rer nav­net ARO ( Aimée Ra­chel Os­bour­ne), udkommer til som­mer. Sing­len ’ Rai­ning Gold’ og den der­til­hø­ren­de vi­deo har al­le­re­de sco­ret ros og mil­li­o­ner af hit på Youtu­be. Men selv­om Aimée er fyldt 32 år ( nær­mest pen­sions­al­der for po­p­stjer­ner), så har hun ik­ke spor travlt. Og det har hun al­drig haft

Da re­sten af fa­mi­li­en - Ozzy, Sha­ron, Ja­ck og Kel­ly - i 2002 så­le­des blev ver­dens­stjer­ner for en ny ge­ne­ra­tion og skab­te he­le re­a­li­ty- fæ­no­me­net med MTV- se­ri­en ’ The Os­bour­nes’, sag­de 16- åri­ge Aimée pænt nej tak.

Sag­de nej til tv

» Jeg ved, at jeg vil væ­re san­ger. Og jeg tror, at jeg øde­læg­ger mi­ne eg­ne chan­cer for at bli­ve ta­get al­vor­ligt, hvis jeg si­ger ja til det her show, « sag­de Aimée al­le­re­de den­gang i ét af si­ne sjæld­ne in­ter­view.

Mor- Sha­ron ( Ozzys ko­ne) blev vist­nok lidt for­nær­met over dat­te­rens af­vis­ning. Men i bak­sej­let må bå­de far og mor gi­ve Aimée ret: ’ Os­bour­nes’- showet var må­ske ik­ke nød­ven­dig­vis den bed­ste be­slut­ning..

» Det var ik­ke no­gen spe­ci­elt po­si­tiv op­le­vel­se. Og der kom ik­ke ret me­get godt ud af ’ The Os­bour­nes’ « in­drøm­mer heavy me­tal- leg­en­den Ozzy Os­bour­ne så­le­des i et ny­ligt in­ter­view med avi­sen The Daily Mail. Og han fort­sæt­ter:

» Min ko­ne fik kræft. Bå­de Kel­ly og Ja­ck blev junki­er. Og jeg var dø­den nær mindst to gan­ge. Det kan godt væ­re, at det var un­der­hol­den­de for mil­li­o­ner af MTV- se­e­re. Men det var sgu ik­ke sær­ligt sundt for fa­mi­li­e­li­vet. «

Godt for Aimée

Men det var til gen­gæld sundt for Aimée el­ler ARO ( ud­ta­les Ar­row), som par­rets æld­ste dat­ter nu kal­der sig.

Hun kun­ne nem­lig se til fra si­de­linj­en. Hun kun­ne ta­ge ved læ­re af al­le de fejl, som hen­des sø­sken­de og hen­des for­æl­dre be­gik, mens he­le ver­den så til ( og fik sig et godt grin). Og sam­ti­dig kun­ne Aimée Os­bour­ne ud­vik­le sin mu­si­kal­ske stil, som bla­det Rol­ling Sto­ne i dag sam­men­lig­ner med bå­de Lor­de og La­na del Ray.

» Aimée Os­bour­ne er in­spi­re­ret af folk om­kring hen­de. Men hun har sin helt egen mør­ke og tænk­som­me stil. Og hvis hun spil­ler si­ne kort rig­tigt og hvis hun over­ho­ve­det er in­ter­es­se­ret – så kan hun bli­ve et stort navn « si­ger Rol­ling Sto­ne- jour­na­list Kory Growe.

Og Aimée Os­bour­ne, der nu har beg­ge si­ne for­æl­dres stol­te op­bak­ning, for­kla­rer sin se­ne de­but:

» Man kan selv­føl­ge­lig spør­ge sig selv, hvor­for det har ta­get en so­list med så kendt en fa­mi­lie så lang tid at få gang i kar­ri­e­ren. Men sandheden er, at jeg ik­ke kan fø­le pas­sion for no­get, med­min­dre det er 100 pro­cent au­ten­tisk. Og jeg fø­ler en­de­lig, at min mu­sik nu er 100 pro­cent au­ten­tisk. «

Li­ge nu op­træ­der Aimée Os­bour­ne, el­ler ARO, ved min­dre klub- kon­cer­ter i USA. Ryg­ter­ne om spæn­den­de san­ge og in­ten­se kon­cer­ter er be­gyndt at spre­de sig. Og hvis det går, som Aimée Os­bour­ne hå­ber, så er det mu­sik­ken og ik­ke ef­ter­nav­net, der vil ba­ne vej­en.

Ozzy- pen­sio­nen ven­ter

Men ’ Os­bour­ne’- snak el­ler ej, så kom­mer Aimées snar­li­ge gen­nem­brud på et in­ter­es­sant tids­punkt.

Mens hen­des kar­ri­e­re så­le­des først li­ge er be­gyndt, er fle­re an­dre i re­a­li­ty- fa­mi­li­en klar til pen­sion.

Så­le­des har Ozzy Os­bour­ne net­op af­slø­ret, at han og hans gen­dan­ne­de Bla­ck Sab­bath til næ­ste år vil ind­spil­le de­res ab­so­lut sid­ste al­bum.

Aimées lil­le­bror Ja­ck har på grund af sin sc­lero­se- di­ag­no­se truk­ket sig helt til­ba­ge fra show­biz for at kon­cen­tre­re sig om sin fa­mi­lie - ko­ne og snart to børn. Kel­ly Os­bour­ne mi­ste­de for­ny­lig sin sto­re show­biz- men­tor Jo­an Ri­vers, så hen­des tv- frem­tid er og­så usik­ker. Og selv­om ’ vor mor’ Sha­ron Os­bour­ne sta­dig har gang i fle­re tv- pro­jek­ter, så in­drøm­mer hun i et nyt in­ter­view med El­len Dege­ne­res og­så, at hun plan­læg­ger at sæn­ke ha­stig­he­den for at kon­cen­tre­re sig om fa­mi­li­en.

Her­med står Aimée Ra­chel Os­bour­ne på 32 år ale­ne til­ba­ge med Os­bour­ne- flam­men.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.