D- A- D er på vej med nyt al­bum

BT - - KULTUR - Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen

ROCK- NYT

Det er eft er­hån­den fi re år si­den, D- A- D ud­send­te ban­dets se­ne­ste stu­di­e­al­bum, ’ DIC. NII. LAND. AF­TER. DARK’, men si­den fe­bru­ar har ban­det væ­ret i øve­lo­ka­let for at ar­bej­de med nyt ma­te­ri­a­le. For­le­den gik D- A- D - ali­as bas­sist Stig Pe­der­sen, gu­i­ta­rist & san­ger Jesper Bin­zer, gu­i­ta­rist Jacob Bin­zer og trom­mesla­ger Laust Son­ne - i stu­di­et for at ind­spil­le de før­ste seks- ot­te de­monum­re.

» Ja, vi ar­bej­der på høj­tryk med de nye san­ge i de­mostu­di­et, « be­kræft er Stig Pe­der­sen.

» Og vi er på det spæn­den­de tids­punkt i for­lø­bet, hvor vi al­le fi re tjek­ker ind med det, som vi sy­nes D- A- D skal ly­de som i 2015. «

Og det er til­sy­ne­la­den­de med me­get kon­struk­tivt fo­kus.

» Vi bru­ger ik­ke så me­get tid på at be­væ­ge os ind i blind­g­y­der læn­ge­re. Det er nok vo­res er­fa­ring, der gør, at vi ar­bej­der lidt me­re eff ek­tivt og væl­ger vo­res kam­pe med om­hu. Man mær­ker og­så, man er i tryg­ge hæn­der, så hvis man ik­ke fø­ler, man har no­get at by­de på, kan man al­tid læ­ne sig lidt til­ba­ge. Ik­ke for at fedt­spil­le el­ler lu­re­pas­se, men for­di der al­tid er én i ban­det, som står med ar­me­ne over ho­ve­d­et på grund af en god idé, « si­ger Stig Pe­der­sen.

Sta­dig be­gej­stre­de

» Og det er jo fan­ta­stisk, at man sta­dig­væk har en så­dan be­gej­string eft er al­le dis­se år, me­ner Stig Pe­der­sen.

Han øn­sker dog end­nu ik­ke at væ­re alt for kon­kret om stil­ret­nin­gen på det nye al­bum.

» Vo­res pla­der er oft e kom­met så­dan ’ par­vis’ rent mu­si­kalsk, og det nye ma­te­ri­a­le lug­ter da lidt af det for­ri­ge al­bum, men der er og­så ta­get nog­le chan­cer, sy­nes jeg. Det er jo den ’ svæ­re 13. pla­de,’ til­fø­jer Stig med spø­ge­fuld re­fe­ren­ce til det i ro­ck­mu­si­ker- jar­go­nen så oft e om­tal­te ’ van­ske­li­ge tred­je al­bum’.

Den gam­le pro­du­cer

D- A- D’s egen tre’er blev ban­dets sto­re gen­nem­brud, ’ No Fu­el Left for the Pil­grims’, for 26 år si­den. Pro­du­ce­ren fra den­gang - og på fl ere se­ne­re pla­der - hed Ni­ko­laj Foss. Han sty­rer og­så knap­per­ne på det nye al­bum.

D- A- D. Stig Pe­der­sen står længst til ven­stre. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.