’’

BT - - KULTUR - Stig Pe­der­sen

Vi bru­ger ik­ke så me­get tid på at be­væ­ge os ind i blind­g­y­der læn­ge­re

» I vir­ke­lig­he­den be­hø­ver vi jo ik­ke en pro­du­cer eft er at ha­ve spil­let sam­men i så man­ge år. Men nog­le gan­ge er det me­get rart at ha­ve én, der le­der og for­de­ler ar­bej­det, « me­ner Stig Pe­der­sen.

» Når Jesper syn­ger, er det og­så vig­tigt, at han har én, som han er tryg ved, og som kan bli­ve ved med at pres­se ham. ’ Det kan du gø­re bed­re, ind igen!’. Ni­ko­laj har væ­ret med os læn­ge, han er li­ge­som vo­res Bri­an Eno, « si­ger Stig Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.